PABALSTS GARANTĒTĀ MINIMĀLĀ IENĀKUMA (GMI) LĪMEŅA NODROŠINĀŠANAI

Pakalpojuma īss apraksts

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) nodrošināšanai ir atbalsts ģimenei (personai), kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu un kuras pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi ir mazāki par Ministru kabineta noteikumos noteikto. GMI pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp Ministru kabineta noteikto GMI līmeni (49.80 eiro) katram ģimenes loceklim un trūcīgas ģimenes (personas) kopējiem ienākumiem.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Klients vēršas ar iesniegumu pie sociālā darba speciālista Ventspils novada Sociālā dienesta pieņemšanas punktā un iesniedz:

 • strādājošiem – darba devēja izziņu par ienākumiem (pēc nodokļu nomaksas) par pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem;
 • izziņu no darba devēja, ka atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā;
 • bezdarbniekiem – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmumu par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu vai atteikumu, uzrāda nodokļu grāmatiņas oriģinālu. Ja apmeklē kursus, līgumu ar mācību iestādi, kurā redzams stipendijas apmērs;
 • ģimenēs ar bērniem (ja viens no vecākiem nepiedalās bērna audzināšanā) – dokumentu par uzturlīdzekļu (alimentu) apmēru, ja nav piešķirti no Uzturlīdzekļu garantiju fonda vai izziņu par uzturlīdzekļu pieprasīšanu;
 • studentiem, profesionālās izglītības iestādes audzēkņiem – izziņu no mācību iestādes, izziņu par stipendijas apmēru.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

 • Sociālo pakalpojuma un sociālās palīdzības likums;
 • Ministru kabineta noteikumi 21.04.2008. Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”;
 • Ministru kabineta noteikumi 17.06.2009. Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”;
 • Ministru kabineta noteikumi 30.03.2012 Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”;
 • Ministru kabineta noteikumi 18.12.2012. Nr.913„Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni”.

Pakalpojumu cenrādis

Nav

Pakalpojumu saņemšanas adrese un darba laiki

Ventspils novada Sociālais dienests, pieņemšanas punkti pagastu pārvaldēs.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Ja personai ir piešķirts trūcīgās ģimenes vai personas statuss, tad Sociālais dienests pieņem lēmumu 10 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas.

Pakalpojuma kanāli

Klātiene

Pakalpojuma sniedzēja darba laiki

Pieņemšanas laiki:

 • Pirmdienās 13.00-18.00
 • Ceturtdienās 8.00- 12.00

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Ventspils novada Sociālais dienests, Ūdens iela 15, Ventspils , LV-3601

Kontaktinformācija jautājumos par šo pakalpojumu

Kontaktinformāciju skatīt šeit