DZĪVESVIETAS DEKLARĒŠANA

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Personas pienākums ir dzīvesvietas maiņas gadījumā viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, to deklarēt. Pienākums deklarēt dzīvesvietu ir Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, bezvalstniekiem, kuri saņēmuši Latvijas Republikā izdotu bezvalstnieka statusu apliecinošu dokumentu, ārzemniekiem, kuri saņēmuši uzturēšanās atļauju vai reģistrācijas apliecību. Nepilngadīgo un rīcībnespējīgo personu dzīvesvietu deklarē persona, kura saskaņā ar likumu vai bāriņtiesas lēmumu ir attiecīgās personas aizbildnis, vai aizgādnis (likumiskais pārstāvis). Pēc ziņu reģistrēšanas datu bāzē, personai tiek izsniegta izziņa par dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi, kā arī ārzemnieki un bezvalstnieki, kuri ir legalizējuši savu uzturēšanos Latvijas Republikā.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Dzīvesvietas deklarācija – jāiesniedz oriģināls (Pase vai Personas apliecība).
 • Personas pase – jāuzrāda oriģināls.
 • Dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums, u.tml.) – jāuzrāda oriģināls. Pilnvarotajai personai – notariāli apliecināta pilnvara.
  Ārzemniekiem un bezvalstniekiem – Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība – jāuzrāda oriģināls.
 • Dokuments, kas apliecina valsts nodevas nomaksu.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

 • Dzīvesvietas deklarēšanas likums.
 • Personu apliecinošu dokumentu likums.
 • Administratīvā procesa likums.
 • Iedzīvotāju reģistra likums.
 • MK 20.10.2009. not. Nr.1194 “Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas
  veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību”.
 • MK 30.06.2009. not. Nr.720 “Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju”.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Valsts nodeva EUR 4.27.

No valsts nodevas atbrīvoti:

 • politiski represētās personas;
 • reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;
 • invalīdi;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
 • pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
 • personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
 • personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu;
 • reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā;
 • personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
 • personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē.

Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai:

Valsts nodeva:

Ventspils novada pašvaldība,
adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601,
reģistrācijas Nr. 90000052035,
AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22,
konts LV04HABA0551025783903.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

Klātiene – Dzīvesvietas deklarēšanai persona, viņa likumiskais pārstāvis, vai pilnvarotā persona ierodas personīgi dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Persona uzrāda pasi vai personas apliecību, kā arī personas rīcības tiesiskumu apliecinošus dokumentus un iesniedz aizpildītu deklarācijas veidlapu.

Pakalpojuma saņemšanas iespējas

 • Klātiene- Persona, viņa likumiskais pārstāvis, vai pilnvarotā persona ierodas dzīvesvietas deklarēšanas iestādē un saņem izziņu par dzīvesvietas deklarēšanas faktu.
 • Interneta portālā www.latvija.lv – dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis deklarāciju Pārvaldei var iesniegt elektroniski, izmantojot speciālu tiešsaistes formu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)
1 darba diena

Kontaktinformācija jautājumos par šo pakalpojumu

Kontaktinformāciju skatīt šeit

 

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm