LAULĪBAS REĢISTRĒŠANA

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Personām, kuras vēlas noslēgt laulību, jāierodas personīgi Dzimtsarakstu nodaļā un jāaizpilda kopīgs noteikta parauga iesniegums. Iesniegums abām personām jāparaksta dzimtsarakstu darbinieka klātbūtnē!
Laulību reģistrē dzimtsarakstu nodaļā noteiktā dienā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, ja šajā laikā nav kļuvuši zināmi šķēršļi laulības noslēgšanai. Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā, ja laulības noslēgšanai nav Civillikumā norādīto šķēršļu. Steidzamos gadījumos dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai ir tiesības saīsināt augstāk minēto minimālo (viena mēneša) termiņu, pamatojoties uz iesniegumu, ko iesniegušas personas, kuras vēlas noslēgt laulību, un dokumentiem, kas apstiprina iesniegumā minēto iemeslu.
Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus.Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Pilngadīgas personas (LR pilsoņi, nepilsoņi, bezvalstnieki ar derīgu termiņuzturēšanās atļauju, ārzemnieki, kuri legāli uzturas LR (ja abi ir ārzemnieki – vienam no viņiem jābūt pastāvīgās uzturēšanās atļaujai), kurām nav Civillikuma 32.,33.,35.,37.,38.pantā norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments (Pase vai Personas apliecība) – jāuzrāda oriģināls.
 • Personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā – bijušā laulātā miršanas apliecība vai laulības šķiršanas apliecība, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu, izraksts vai izziņa no laulību reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu – jāuzrāda oriģināls.
 • Ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga – nepilngadīgās personas abu vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja, jāparaksta dzimtsarakstu darbinieka klātbūtnē – jāiesniedz oriģināls.
 • Ārzemniekam papildus jau minētajiem dokumentiem jāiesniedz- attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā – jāiesniedz oriģināls

Ja ārvalstniekam jau ir bijusi noslēgta laulība, papildus jāiesniedz dokuments, kas apliecina iepriekšējās laulības izbeigšanos. Šādos gadījumos ir iesniedzami divi dokumenti:

 1. dokuments par ģimenes stāvokli,
 2. iepriekšējās laulības izbeigšanās pamatojošais dokuments.

Dokumentiem jābūt noteiktā kārtībā legalizētiem un tulkotiem Latvijas valsts valodā.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

 • Civillikums 1.daļa.Ģimenes tiesības.
 • Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.
 • MK 03.09.2013 noteikumi Nr.761″Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”.
 • MK 24.09.2013 noteikumi Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”.
 • VND 14.11.2013 lēmums Nr.15, 3§ „Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 17.decembra lēmumā “Par maksas pakalpojumiem Ventspils novada dzimtsarakstu nodaļā””.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Valsts nodeva par laulības reģistrāciju – 14.00 EUR – MK 24.09.2013 noteikumi Nr.906.

Maksas pakalpojumi:

 • par laulības noslēgšanas svinīgo ceremoniju, izbraucot uz pagasta pārvaldi – 28.46 EUR;
 • par laulības noslēgšanu bez svinīgas ceremonijas, izbraucot uz pagasta pārvaldi – 14.23 EUR;
 • laulības noslēgšanas svinīgā ceremonija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām, citā laulības reģistrācijai piemērotā vietā – 71.14 EUR;
 • laulības noslēgšanas svinīgā ceremonija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām (ar muzikālu noformējumu), citā, laulības reģistrācijai piemērotā vietā – 85.37 EUR. Ventspils novada domes 14.11.2013 lēmums Nr.15, 3§.

Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai

Valsts nodeva un maksa par laulības noslēgšanas svinīgo ceremoniju

Ventspils novada pašvaldība,
adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601,
reģistrācijas Nr. 90000052035,
AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22,
konts LV04HABA0551025783903.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

Klātiene – Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, ierodas dzimtsarakstu nodaļā, iesniedz noteikta parauga iesniegumu, pievienojot tam nepieciešamos dokumentus, un vienojas ar dzimtsarakstu nodaļas vadītāju par laulības noslēgšanas dienu un laiku.

Pakalpojuma saņemšanas iespējas

Klātiene – noteiktajā dienā dzimtsarakstu nodaļā vai ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām, citā laulības noslēgšanai piemērotā vietā, kas atrodas novada administratīvās teritorijas robežās, noslēdz laulību, klātesot personām, kuras stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Pēc laulības reģistrēšanas tiek izsniegta laulības apliecība.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

30 darba dienas

Noderīga informācija

Ja, noslēdzot laulību ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām vai dzimtsarakstu nodaļā, tehniski nav iespējams nodrošināt ziņu iekļaušanu vienotajā civilstāvokļa aktu reģistrā, aizpilda protokolu par laulības noslēgšanu. Pēc laulības reģistra ieraksta izdarīšanas laulātajiem izsniedz laulības apliecību vai nosūta to pa pastu, ja ir izteikts tāds lūgums.

Kontaktinformācija jautājumos par šo pakalpojumu

Kontaktinformāciju skatīt šeit

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm