Sabiedrības līdzdalība – paziņojumi

Paziņojums par atkārtotu sabiedrisko apspriešanu

2022-06-14, 09.12
Par lokālplānojumu vides pārskata projekta redakcijas atkārtotu sabiedrisko apspriešanu par 10 vēja elektrostaciju attīstību Tārgales pagastā. PLĀNOŠANAS DOKUMENTA NOSAUKUMS: Pieci (5) lokālplānojumi Ventspils novada, Tārgales pagasta nekustamajos īpašumos. VIDES PĀRSKATA UN LOKĀLPLĀNOJUMU IZSTRĀDES PAMATOJUMS UN ĪSS RISINĀJUMU APRAKSTS: Vides pārskats sagatavots, pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 12.05.2020. lēmumiem Nr. 4-02/28; Nr.4-02/29; Nr.4-02/30; Nr.4-02/31 un …  Lasīt vairāk >

Aicina klientus savlaicīgi – noformēt personu apliecinošus dokumentus

2022-05-30, 08.36
Lai apkalpotu pēc iespējas vairāk klientu, kuriem nepieciešams jauns personu apliecinošs dokuments, un uzlabotu pakalpojumu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem, kā arī nodrošinātu, ka balsstiesīgie pilsoņi var sekmīgi piedalīties 14. Saeimas vēlēšanās, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – Pārvalde) veikusi virkni uzlabojumu klientu apkalpošanas kārtībā. Pirmkārt, 28 teritoriālajās nodaļās katru darba dienu var noformēt un saņemt personu apliecinošus …  Lasīt vairāk >

Paziņojums par vēja elektrostaciju būvniecību Popes pagastā

2022-05-23, 11.51
Četru vēja elektrostaciju būvniecība nekustamā īpašumā “Sārce”, Popes pagastā, Ventspils novadā. Ierosinātājs: SIA “4 WIND”, reģ.Nr.40203187175, juridiskā adrese: “Smēdes”, Pope, Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614, e-pasts: [email protected] , tālr. 29552125. 2022. gada 9. maijā Vides pārraudzības valsts birojs izdevis atzinumu Nr. 5-04/7/2022  par sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu …  Lasīt vairāk >

Par valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanu

2022-05-16, 11.16
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra) ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr.384  “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā uztur valsts ģeodēzisko tīklu, kas ietver valsts …  Lasīt vairāk >

Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme

2022-05-11, 10.59
Paziņojums par Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu. Plānošanas dokumentu nosaukumi: Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam 2. redakcija Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās attīstības programmas 2021.-2027. gadam 2. redakcija. Plānošanas …  Lasīt vairāk >

Par VES parka IVN sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

2022-05-06, 14.20
Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma Nr.5-02/36 (22.12.2021.) ir uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) plānotam vēja elektrostaciju parkam Ventspils novada Užavas, Vārves un Ziru pagastā. Provizoriskais maksimālais VES skaits – līdz 100, no kurām daļa IVN rezultātā izrādīsies dažādu nepieļaujamu ietekmju dēļ neīstenojamas. Dažādas iespējamās VES izvietojuma kombinācijas IVN gaitā kļūs par tajā izvērtējamajām …  Lasīt vairāk >

Ar kampaņas video aicina iedzīvotājus iesaistīties valsts aizsardzībā

2022-04-26, 11.53
Ar aicinājumu “Nāc nosargāt un stiprināt!” Aizsardzības ministrija uzrunā sabiedrību par iestāšanos Zemessardzē, kā arī pieteikšanos rezervistu apmācībām, uzsverot, ka tikai kopā iespējams palielināt valsts aizsardzības spējas un stiprināt Latvijas drošību. Krievijas uzsāktais karš Ukrainā uzskatāmi parāda, cik svarīga ir katra pilsoņa loma un iesaiste valsts aizsardzībā, un tieši Zemessardzē apgūtās militārās pamatiemaņas, kā arī …  Lasīt vairāk >

Paziņojums par detālplānojuma un vides pārskata publisko apspriešanu

2022-04-07, 11.39
Ar Ventspils novada domes 2022. gada 31. marta lēmumu “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Alki” Tārgales pagastā, Ventspils novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai un detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarināšanu” publiskajai apspriešanai nodots Tārgales pagasta nekustamā īpašuma “Alki” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98660020022 detālplānojuma projekts. Publiskās apspriešanas termiņš: no 2022. gada 13. …  Lasīt vairāk >

Notiks zemes lietojuma un zemes seguma statistiskais apsekojums

2022-04-06, 08.57
SIA “Vides eksperti” pēc Eiropas Komisijas statistikas biroja EUROSTAT pasūtījuma veiks zemes seguma un lietojuma apsekojumu Baltijas valstīs t.sk. arī Ventspils novadā. Apsekojums notiks no 2022. gada maija līdz oktobrim. Apsekojumā Latvijā ir iekļauti 3385 punkti. Punkti var atrasties visos zemes seguma veidos (aramzemē, zālājos, meža zemēs, apbūvētās teritorijās, transporta tīklos utt.). Apsekotāji nosaka zemes …  Lasīt vairāk >

Putnu ligzdošanas periodā slēgta Ķikana un Irbes upes grīva

2022-04-05, 14.55
Lai atjaunotu kādreizējo mazo zīriņu populāciju Kurzemē, Dabas aizsardzības pārvalde (Pārvalde) no 1. aprīļa līdz 1. augustam apmeklētājiem slēdz Ķikana un Irbes upes grīvu. Šajā periodā cilvēki aicināti atpūtai un pastaigām pludmalē izvēlēties zonas un maršrutus, kas nešķērso minētās teritorijas, jo īpaši rūpējoties, lai arī līdzi paņemtie suņi nešķērsotu iežogotās teritorijas. Pilnībā slēgta ir ~ …  Lasīt vairāk >