MANTISKO INTEREŠU AIZSARDZĪBA

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju mantisko interešu un tiesību aizsardzība.

Pakalpojuma īss apraksts

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna vai personas ar ierobežotu rīcībspēju mantiskās intereses lemj par:

 1. Atļauju pieņemt vai atraidīt bērna/personas ar ierobežotu rīcībspēju vārdā viņam piekritušo mantojumu.
 2. Par bērnam/personai ar ierobežotu rīcībspēju piederošas mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē.
 3. Par mantojuma sadalīšanu, bērna/personas ar ierobežotu rīcībspēju, mantas (ja tās vērtība nepārsniedz EUR 14000.00) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām.
 4. Īpašuma iegūšanu bērnam/personai ar ierobežotu rīcībspēju.
 5. Bērnam/personai ar ierobežotu rīcībspēju piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz EUR 14000.00) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar lietu tiesībām lietderīgumu.
 6. Ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem.
 7. Lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi.
 8. Par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm un veic citus mantisko interešu aizsardzības pasākumus.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Nav

Atgādinājums saņēmējam

Ik gadu, ne vēlāk par 1.februāri, aizbildnim (arī vecākiem), aizgādnim jāiesniedz bāriņtiesai norēķins par bērna/personas ar ierobežotu rīcībspēju mantas pārvaldību.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

 • MK noteikumi Nr.1037 “Bāriņtiesas darbības noteikumi”
 • „Civillikums”
 • „Bērnu tiesību aizsardzības likums”
 • „Bāriņtiesu likums”
 • MK noteikumi Nr.618 “Noteikumi par mantojuma reģistra un mantojuma lietu vešanu”

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 1. Aizbildņa (vecāku), aizgādņa iesniegums – oriģināls;
 2. Bērna dzimšanas apliecība – kopija;
 3. Miršanas apliecība – kopija;
 4. Mantojuma saraksts – kopija;
 5. Mantojuma apliecība – kopija;
 6. Īpašuma tiesību apliecinošs dokuments – kopija;
 7. Izziņa par nekustamā īpašuma apsaimniekošanas izdevumu apmaksu – kopija;
 8. Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu – kopija;
 9. Darījuma līguma projekts;
 10. Nekustamā īpašuma novērtējums – kopija;
 11. Kredītiestādes izziņa – kopija u.c.

Pakalpojuma termiņa apraksts

Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības   gadījumā – līdz gadam).

Administratīvā process

Ir. Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.

Pakalpojuma kanāli

Klātiene –   Bāriņtiesā

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Pakalpojuma sniedzēja darba laiki un kontaktinformācija

Kontaktinformāciju skatīt šeit

 

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm