AUDŽUĢIMENE

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

 1. Bāriņtiesa lemj par ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai;
 2. Bāriņtiesa lemj par audžuģimenes statusa piešķiršanu un par audžuģimenes statusa atņemšanu, ja bāriņtiesa konstatē, ka audžuģimene nepilda audžuģimenes pienākumus atbilstoši bērna interesēm vai atsakās no audžuģimenes pienākumu pildīšanas;
 3. Bāriņtiesa lemj par bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā.

Pakalpojuma īss apraksts

Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi un audzināšanu uz laiku, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, līdz bērna adopcijai vai aizbildnības nodibināšanai.

 1. Bāriņtiesa izvērtē ģimenes iesniegtos dokumentus un lemj par laulāto vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
 2. Bāriņtiesa, piesaistot speciālistus, mēneša laikā pēc laulāto vai personas audžuģimenes mācību beigām un apliecības izsniegšanas par audžuģimenes mācību programmas apguvi veic pārrunas ar laulātajiem vai personu, lai konstatētu laulāto vai personas gribu un gatavību iegūt audžuģimenes statusu, un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu laulātajiem vai personai vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu. Ja bāriņtiesa konstatē, ka audžuģimene nepilda audžuģimenes pienākumus atbilstoši bērna interesēm vai atsakās no audžuģimenes pienākumu pildīšanas, tad bāriņtiesa lemj par audžuģimenes statusa atņemšanu.
 3. Pieņemot lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, bāriņtiesa norāda laiku, uz kādu bērns ievietojams audžuģimenē. Bāriņtiesa bērna interesēs var pagarināt bērna aprūpes laiku audžuģimenē, pieņemot jaunu lēmumu.
 4. Bērna uzturēšanos audžuģimenē pirms termiņa izbeidz: saskaņā ar bāriņtiesas un audžuģimenes vienošanos, vai, ja bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē (šādu iemeslu dēļ: bērna atgriešanās ģimenē, bērna adopcija; aizbildņa iecelšana bērnam; konfliktsituācijas izveidošanās starp bērnu un audžuģimeni; audžuģimenes nespēja pildīt pienākumus; audžuģimenes statusa atņemšana).

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Nav

Atgādinājums saņēmējam

 1. Jāapgūst audžuģimenes mācību programma (60 akadēmiskās stundas).
 2. Vienam no ģimenes vai personai ir jānoslēdz līgums starp audžuģimeni un pašvaldību un līgums ar Ventspils novada sociālo dienestu.
 3. Audžuģimenes pienākums ir nodrošināt bērnam viņa vecumam un veselības stāvoklim atbilstošus sadzīves apstākļus un aprūpi (veselības aprūpi, audzināšanu un izglītību). Audžuģimenei ir pienākums novērot bērna psihofizioloģisko attīstību un sniegt bāriņtiesai par to pārskatu. Jautājumus, kas saistīti ar bērna izglītību, saskarsmi ar vecākiem, radiniekiem un citām tuvām personām, ciemošanos pie vecākiem svētku dienās un brīvdienās un citus būtiskus jautājumus, kas skar bērna intereses ir jāsaskaņo ar bāriņtiesu, kas pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē. Bāriņtiesa par personas piemērotību audžuģimenes pienākumu pildīšanai un audžuģimenes statusa piešķiršanu pieņem par Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētām personām.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

 • „Civillikums”
 • „Bērnu   tiesību aizsardzības likums”
 • „Bāriņtiesu likums”
 • „Administratīvā procesa likums”
 • MK noteikumi Nr.1036 “Audžuģimenes   noteikumi”

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 1. Par laulāto vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai:
 • Personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda oriģināls).
 • Iesniegums atzīšanai par piemērotiem audžuģimenes pienākumu veikšanai (oriģināls).
 • Ģimenes ārsta, kura aprūpē klients atrodas vismaz sešus mēnešus, izziņu par veselības stāvokli (oriģināls).
 • Narkologa atzinums (oriģināls).
 • Psihiatra atzinums (oriģināls).
 • Psihologa atzinums.
 1. Par audžuģimenes statusa piešķiršanu:
 • Personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda oriģināls).
 • Bāriņtiesas atzinums par piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai (kopija)
 • Apliecība par audžuģimenes mācību programmas apguvi (oriģināls).
 1. Par bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā:
 • Iesniegums no audžuģimenes ar lūgumu ievietot audžuģimenē konkrētu bērnu vai izbeigt bērna uzturēšanos audžuģimenē minot pamatotu iemeslu (oriģināls).
 • Ievietošanas gadījumā – bāriņtiesas lēmuma par audžuģimenes statusa piešķiršanu noraksts (oriģināls vai apstiprināta kopija).
 • Ievietošanas gadījumā – citas pašvaldības teritorijā dzīvojošām audžuģimenēm – dzīvesvietas bāriņtiesas sastādīts audžuģimenes sadzīves apstākļu pārbaudes akts (oriģināls vai apstiprināta  kopija).

Pakalpojuma termiņa apraksts

Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā – līdz gadam).

Administratīvais process

Ir. Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.

Pakalpojuma kanāli

Klātiene-Bāriņtiesa

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Ventspils novada bāriņtiesa, „Dzintarkalni”, Tārgales pagasts, Ventspils novads

Pakalpojuma sniedzēja darba laiki un kontaktinformācija

Kontaktinformāciju skatīt šeit

 

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm