ATĻAUJAS IZSNIEGŠANA REGULĀRAI IELU TIRDZNIECĪBAI PUBLISKĀS VIETĀS

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Ielu tirdzniecība ir preču pārdošana ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta. Publiska vieta ir jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, kura neatkarīgi no tās īpašuma formas ir pieejama patērētājiem.

Saskaņojumu regulārai ielu tirdzniecībai, ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai, atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai un īslaicīgai preču pārdošanai kultūras, sporta vai reliģisku svētku vai citu publisku pasākumu laikā, ko neorganizē pašvaldība, pārvietojamai mazumtirdzniecībai, kas paredzēta tirdzniecībai vairākās publiskās vietās izsniedz Ventspils novada pašvaldības Licencēšanas komisija.

Saskaņojumu un atļauju vienreizējai, neregulārai ielu tirdzniecībai un īslaicīgai preču pārdošanai kultūras, sporta vai reliģisku svētku vai citu publisku pasākumu laikā, ko organizē pašvaldība, izsniedz attiecīgās Ventspils novada pašvaldības pilsētas/pagasta pārvaldes vadītājs.

Pakalpojuma saņēmējs

 • Jebkura persona.
 • Juridiska vai fiziska persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību un fiziska persona, kura pārdod Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumos Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojama ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 7. punktā noteiktās preces.

Pakalpojuma sniegšanas maksimālais termiņš (darba dienās):

5 darba dienas

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

Iesniedz iesnieguma veidlapu  (pielikumā – Pielikums Nr.1) norādot šādu informāciju:

 1. fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;
 2. realizējamo preču grupas;
 3. paredzētā tirdzniecības norises vieta, laiks un ilgums;
 4. pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās.

Iesnieguma veidlapa dota 26.05.2011. Ventspils novada domes saistošo  noteikumu Nr.17 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Ventspils novadā” 2.pielikumā (var saņemt un aizpildīt arī pašvaldībā).

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

 • Saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija vai fiziskās personas, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu ”Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas;
 • saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju;
 • dokumentu, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē kopiju;
 • licences (speciālās atļaujas) kopiju (uzrādot oriģinālu), ja, atbilstoši normatīvajiem aktiem, uzņēmējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama licence (speciālā atļauja);
 • ar pašvaldības attiecīgās pilsētas/pagasta pārvaldi saskaņotu tirdzniecības vietas vai tirdzniecības organizēšanas vietas vizuālā izvietojuma un estētiskā noformējuma skici;
 • saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma ietvaros, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde;
 • pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās.

Pakalpojuma saņemšanas iespējas

Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

 • Ielu tirdzniecība ar pašu ražotiem lauksaimniecības produktiem, kā arī tirdzniecība ar savvaļas augiem, ogām, sēnēm , riekstiem  – 0,50 EUR par tirdzniecības 1 dienu (fiziskās personas);
 • Ielu tirdzniecība ar pašu ražotiem lauksaimniecības produktiem, kā arī tirdzniecība ar savvaļas augiem, ogām, sēnēm , riekstiem – 10,00 EUR par tirdzniecības mēnesi (fiziskās personas);Ielu tirdzniecība ar pašu ražotiem lauksaimniecības produktiem, kā arī tirdzniecība ar savvaļas augiem, ogām, sēnēm, riekstiem – 2,00 EUR par tirdzniecības 1 dienu (juridiskās personas);
 • Ielu tirdzniecība ar pašu ražotiem lauksaimniecības produktiem, kā arī tirdzniecība ar savvaļas augiem, ogām, sēnēm, riekstiem – 25,00 EUR par tirdzniecības  mēnesi (juridiskās personas);Ielu tirdzniecība (izņemot 1., 2., 3., 4.punktā minētajos gadījumos) tam norādītajās vietās – 2,00 EUR par tirdzniecības 1 dienu (fiziskās personas);
 • Ielu tirdzniecība (izņemot 1., 2., 3., 4.punktā minētajos gadījumos) tam norādītajās vietās – 20,00 EUR par tirdzniecības 1 mēnesi (fiziskās personas);
 • Ielu tirdzniecība (izņemot 1., 2., 3., 4. punktā minētajos gadījumos) tam norādītajās vietās – 5,00 EUR par tirdzniecības 1 dienu (juridiskās personas);
 • Ielu tirdzniecība (izņemot 1., 2., 3., 4. punktā minētajos gadījumos) tam norādītajās vietās – 50,00 EUR par tirdzniecības 1 mēnesi (juridiskās personas);
 • Ielu tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta – 5,00 EUR par tirdzniecības 1 dienu (fiziskās un juridiskās personas);
 • Ielu tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta – 50,00 EUR par tirdzniecības mēnesi (fiziskās un juridiskās personas).

Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli

 • Klātiene – Apmeklētāju pieņemšanas  centrs, Skolas iela 4, Ventspils,
 • Klātiene – Ventspils novada pagastu pārvaldēs
 • E-pasts – elektroniski iesniegumu var iesniegt, rakstot uz e-pastu.

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Attīstības nodaļa (Skolas iela 4, Ventspils, 2. stāvs, 9. kab., tālr. 22029846, 63628461).

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)

Ventspils novada dome.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

 • Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību Nr. 440 – noteikumi Ministru kabinets 01.06.2010.
 • Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecību Ventspils novadā Nr. 17 –  saistošie noteikumi Ventspils novada domes 26.05.2011.
 • Par Ventspils novada pašvaldības nodevām Nr. 19 – saistošie noteikumi Ventspils novada dome 29.06.2010.

 

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm