VESELĪBAS APRŪPES PABALSTS

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Sociālais dienests piešķir pabalstu, lai sniegtu materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām personām.

Pakalpojuma īss apraksts

Pabalstu veselības aprūpei piešķir pabalsta pieprasītājam daļēju medicīnisko pakalpojumu apmaksai, speciālistu konsultācijām, slimnīcas izdevumiem, optisko briļļu iegādes izdevumiem un medikamentu iegādes izdevumiem.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Ventspils novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām trūcīgām ģimenēm/personām un nestrādājošiem pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 258,72 eiro. Pabalsta apmērs ir 35,00 eiro kalendārajā gadā.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Klients vēršas ar iesniegumu Ventspils novada Sociālā dienesta sociālā darbinieka pieņemšanas punktā pēc savas dzīvesvietas un iesniedz:

  • izdevumu apliecinošus dokumentus (kases čekus un stingrās uzskaites kvītis, kurā norādīts pabalsta iesniedzēja personas kods).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto, iesniegumi tiek izskatīti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to saņemšanas.

Administratīvais process

Ir. Ventspils novada Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā. (Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601).

Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdus komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā Administratīvā tiesā.

Pakalpojuma kanāli

Klātiene

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Ventspils novada Sociālais dienests, Lielā iela 2A, Piltene, Ventspils novads, LV-3620.

Kontaktinformācija un pieņemšanas laiki

Kontaktinformāciju skatīt šeit