PABALSTS BĒRNA PIEDZIMŠANAS GADĪJUMĀ

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Sociālais dienests piešķir pabalstu, lai sniegtu materiālu atbalstu ģimenēm ar bērniem.

Pakalpojuma īss apraksts

Pabalstu bērnu piedzimšanas gadījumā piešķir vienam no vecākiem, kurš savu pamata dzīvesvietu deklarējis Ventspils novada administratīvajā teritorijā un bērns ir deklarēts Ventspils novada administratīvajā teritorijā.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

Atgādinājums saņēmējam

Vienam no bērnu vecākiem ir jābūt deklarētam Ventspils novada administratīvajā teritorijā un bērns ir deklarēts Ventspils novada administratīvajā teritorijā.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

  • Ventspils novada domes saistošie noteikumi „Par Ventspils novada pašvaldības pabalstiem”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Klients iesniedz iesniegumu Ventspils novada Sociālajā dienestā pie sociālā darbinieka pieņemšanas punktā pēc savas dzīvesvietas.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Pabalstu var pieprasīt 3 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.

Administratīvais process

Ir. Ventspils novada Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā. (Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601).

Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdus komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma   noteiktajā kārtībā Administratīvā tiesā.

Pakalpojuma kanāli

Klātiene

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Ventspils novada Sociālais dienests, Lielā iela 2A, Piltene, Ventspils novads, LV-3620.

Kontaktinformācija un pieņemšanas laiki

Kontaktinformāciju skatīt šeit