DOME

Ventspils novada pašvaldību veido Ventspils novada iedzīvotāju ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Ventspils novada pašvaldības dome un tās izveidotās izpildinstitūcijas.

Ventspils novada dome ir izveidota 2009. gadā. Tā pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu.

Ventspils novada dome savu darbu organizē, ievērojot Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta noteikumus, Ventspils novada domes 2023. gada 26. oktobra saistošos noteikumus Nr. 8 “Ventspils novada pašvaldības nolikums” un citus normatīvos dokumentus.

Pēc pašvaldību vēlēšanām 2021. gadā Ventspils novada dome atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likumam sastāv no 15 deputātiem. Dome no domes deputātiem ievēl domes priekšsēdētāju, vietniekus un pastāvīgo komiteju locekļus. 2021. gada 1. jūlijā par Ventspils novada domes priekšsēdētāju ievēlēja deputātu Aivaru Mucenieku; par novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieku sociālajos, izglītības, kultūras un sporta jautājumos – deputātu Gunti Mačtamu; par novada domes priekšsēdētāja vietnieku investīciju un attīstības jautājumos – deputātu Andi Zariņu.

Domes funkciju realizēšanu un darbības nodrošināšanu nodrošina šādas pastāvīgās deputātu komitejas:

 • Finanšu komiteja;
 • Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komiteja;
 • Teritorijas un ekonomikas attīstības komiteja;
 • Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas komiteja.

Atsevišķu pašvaldības funkciju veikšanai dome ir izveidojusi šādas komisijas un darba grupu:

 • Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisija;
 • Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija;
 • Tehniskā komisija;
 • Sporta komisija;
 • Projektu, investīciju un būvniecības komisija;
 • Vides un uzņēmējdarbības attīstības komisija;
 • Iepirkumu komisija;
 • Licencēšanas komisija;
 • Vēlēšanu komisija;
 • Apbalvošanas komisija;
 • Dzīvokļu komisija;
 • Administratīvā komisija;
 • Administratīvo aktu strīdu komisija;
 • Bērnu un jaunatnes lietu komisija;
 • Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija;
 • Pedagoģiski medicīniskā komisija;
 • Debitoru parādu izvērtēšanas komisija;
 • Medību koordinācijas komisija;
 • Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija;
 • Ilgtermiņa ieguldījumu un krājumu novērtēšanas komisija;
 • Budžeta komisija;
 • Ventspils valstspilsētas un Ventspils novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisija;
 • Bērnu lietu sadarbības grupa.

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm