NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀŠANAS PAZIŅOJUMU NOSŪTĪŠANA

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Ventspils novada pašvaldība par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo maksātājam līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarniekam pēc norādītās adreses. Maksāšanas paziņojums ir administratīvais akts, kuru sūtot pa pastu, nav jānoformē kā ierakstītu pasta sūtījumu un, sagatavojot to elektroniski, maksāšanas paziņojums ir derīgs bez amatpersonas paraksta. Tajā ir informācija par nekustamo īpašumu, t.sk. nodokļa maksātāja numurs, nekustamā īpašuma kadastra numurs, nodokļa maksājuma apmērs, samaksas termiņi, informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu vai pārmaksu. Ja nodokļa maksātājam ir mainījusies deklarētā vai pasta adrese, par to ir jāinformē pašvaldība. Gadījumā, ja nodokļa maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada 15.februārim, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt Ventspils novada pašvaldību. Attiecīgi, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, nodokļa maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā kārtējā taksācijas gada 22.martā.

Pakalpojuma saņēmējs:

 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

 • Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” http://www.likumi.lv/doc.php?id=43913
 • Likums „Par nodokļiem un nodevām” http://www.likumi.lv/doc.php?id=33946
 • Administratīvā procesa likums
 • http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567
 • MK 22.12.2009. not. Nr.1625 “Kārtība, kādā aprēķina kadastrālās vērtības daļu nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām”
 • http://likumi.lv/doc.php?id=202938
 • MK 20.06.2006. not. Nr.495 “Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” http://www.likumi.lv/doc.php?id=138366

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

 • Paziņojums par objektiem, kurus neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli reliģiskām organizācijām.
 • Iesniegums fiziskām personām par nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma saņemšanu uz sava elektroniskā pasta adresi.
 • Iesniegums juridiskām personām par nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma saņemšanu uz sava elektroniskā pasta adresi.
 • Iesniegums par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi (papildlikmes apstrīdēšanai)

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

 • Īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās dokumenti vai nomas līgums Pilnvarotām personām – papildus pilnvarojuma apliecinājums (uzrādot oriģinālu)
 • Juridiskām personām – papildus komersanta apliecība

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Nav

Administratīvais process:

Ir

Pārsūdzības iespējas:

Administratīvo aktu var pārsūdzēt Ventspils novada pašvaldības priekšsēdētājam viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas

Atgādinājums:

Nekustamā īpašuma nodokļa objekti – zeme, ēkas, tai skaitā kadastra informācijas sistēmā reģistrētas, bet ekspluatācijā nenodotas ēkas, un inženierbūves, izņemot likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta 2.daļā minēto nekustamo īpašumu. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta 2.daļa nosaka, ka nodokļa maksātājam ir pienākums rakstveidā informēt pašvaldību šādos gadījumos: 1) ja iestājas vai izbeidzas tiesības uz šā likuma 1.panta 2.daļā noteikto atbrīvojumu no nekustamā īpašuma nodokļa, – viena mēneša laikā no šo tiesību rašanās vai izbeigšanās dienas; 2) ja tiek iegūtas valsts vai pašvaldības īpašuma lietošanas vai nomas tiesības, – viena mēneša laikā no lietošanas vai nomas tiesību rašanās dienas; 3) ja tiek iegūts tiesiskais valdījums uz nekustamo īpašumu, – viena mēneša laikā no valdījuma tiesību rašanās dienas.

Likuma „Par nekustamo īpašuma nodokli” 3.panta 1.1 daļa nosaka, ka ar nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5 procentu apmērā apliek neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, izņemot zemi, kuras platība nepārsniedz vienu hektāru vai kurai normatīvajos aktos ir noteikti lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi.

Brīdinājums:

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 5.daļa nosaka, ka par pašvaldības neinformēšanu saskaņā ar šā likuma 7.panta 2.daļu no nodokļa maksātāja piedzen nekustamā īpašuma nodokļa summu, kas maksājama par periodu no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās dienas, un soda naudu 30 procentu apmērā no nodokļa summas. Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.pantu par nodokļa maksājuma samaksas termiņa nokavējumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu. Nokavējuma naudu neaprēķina, ja pašvaldības budžetā nekustamā īpašuma nodokļa maksājums ir saņemts piecu darbdienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Ja minētais nosacījums netiek ievērots, nokavējuma naudu aprēķina par periodu no nākamās dienas pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa iestāšanās līdz samaksas dienai (to ieskaitot). Ja maksāšanas termiņš sakrīt ar brīvdienu (svētku dienu), tad par maksāšanas dienu uzskatāma pirmā darbdiena pēc brīvdienas (svētku dienas).

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

 • E-pasts – Nosūta elektroniski parakstītu iesniegumu vai lūdz informatīva rakstura konsultāciju
 • Klātiene – Iesniedz iesniegumu ar dokumentiem (nekustamā īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās dokumentus vai nomas līgumu, pilnvarotās personas – papildus pilnvarojuma apliecinājumu (uzrādot oriģinālu), juridiskās personas – papildus komersanta apliecību)
 • Korespondence – Nosūta iesniegumu ar dokumentiem (īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās dokumentu vai nomas līgumu, pilnvarojuma apliecinājumu, komersanta apliecību u.c.)
 • Portāls – www.e-pakalpojumi.lv , kurā ir iespējams iegūt informāciju par Ventspils novada pašvaldības izdotajiem maksāšanas paziņojumiem, veikt nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu, izmantojot banku tiešsaistes pieslēgumus, veikt nodokļa apmaksu par citu personu, kā arī ir iespēja pieteikties maksāšanas paziņojuma saņemšanai e-pastā
 • Tālrunis – Lūdz atkārtoti izsūtīt maksāšanas paziņojumu vai lūdz informatīva rakstura konsultāciju pa tālruni (tālr. 29295376; 20289106 un 27861900).

Pakalpojuma saņemšanas iespējas:

 • Portāls – Iepriekš veicot autorizāciju portālā www.epakalpojumi.lv, ir iespējams apskatīt informāciju par Ventspils novada pašvaldības izdotajiem administratīvajiem aktiem (maksāšanas paziņojumiem), veikt nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu, izmantojot banku tiešsaistes pieslēgumus, veikt nodokļa apmaksu par citu personu
 • Tālrunis – Saņem informatīva rakstura konsultāciju pa tālruni (tālr. 29295376; 20289106 un 27861900).
 • E-Pasts – Saņem maksāšanas paziņojumu (ja Ventspils novada pašvaldībā reģistrēts nodokļa maksātāja rakstisks vai portālā www.epakalpojumi.lv aizpildīts elektronisks iesniegums), vai saņem informatīva rakstura atbildi
 • Korespondence – Saņem nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu
 • Klātiene – Saņem maksāšanas paziņojuma datora izdruku vai konsultāciju

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm