TRŪCĪGAS ĢIMENES/PERSONAS IZZIŅA

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Ventspils novada Sociālais  ienests nosaka un izvērtē atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam Ventspils novadā deklarētiem iedzīvotājiem.

Pakalpojuma īss apraksts

Ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes (personas) statusam Ventspils novada pašvaldības Sociālais dienests izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Ventspils novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm (personām) un kuras dzīvo Ventspils novada administratīvajā teritorijā.

Lai saņemtu pakalpojumu, lūgums vērsties ar iesniegumu par pakalpojuma nepieciešamību Ventspils novada Sociālā dienesta pieņemšanas punktos.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums;
 • Ministru kabineta noteikumi 30.03.2010. Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”;
 • Ventspils novada domes saistošie noteikumi 28.03.2013. Nr. 7 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošināto”;
 • 06.2016. Ventspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 6 “Par nosacījumiem materiālā stāvokļa novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 1. Klients iesniedz iesniegumu;
 2. Aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, kurā tiek norādīta sekojoša informācija:
 • izziņa par ienākumiem pēdējo trīs mēnešu laikā (algots darbs, stipendijas, kompensācijas, un ienākumi no īpašuma pārdošanas,   saimnieciskās darbības, gadījuma darbiem),
 • skolniekiem, studentiem – izziņa no mācību iestādes,
 • un iesniedz ienākumus un citus situāciju pamatojošus dokumentus, piemēram, konta izraksts, darba vietas izziņa.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto, iesniegumi tiek izskatīti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to saņemšanas.

Administratīvais process

Ir

Administratīvā procesa apraksts

Ventspils novada Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā. (Skolas iela 4, Ventspils, LV 3601).

Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdus komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma   noteiktajā kārtībā Administratīvā tiesā.

Pakalpojuma kanāli

Klātiene

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Nepieciešamās veidlapas

 • Iesniegums;
 • Deklarācija.

Pakalpojuma sniedzēja darba laiki

Pieņemšanas laiki:

 • Pirmdienās 13.00-18.00
 • Ceturtdienās 8.00-12.00

Pakalpojuma sniedzēja juridiskā adrese

Ventspils novada Sociālais dienests, Lielā iela 2A, Piltene, Ventspils novads, LV-3620.

Kontaktinformācija jautājumos par šo pakalpojumu

Kontaktinformāciju skatīt šeit