VIENREIZĒJS PABALSTS ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ

Pakalpojuma īss apraksts

Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā ir pabalsta pieprasītājam, kura mājsaimniecība ir cietusi stihiskas nelaimes dēļ, kā rezultātā viņš un viņa ģimene nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Klients vēršas ar iesniegumu pie sociālā darbinieka Ventspils novada Sociālā dienesta pieņemšanas punktā pēc savas dzīvesvietas un iesniedz:

  • dokumentu, kas apliecina ārkārtas situācijas faktu (piemēram, Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta aktu, u.c.)

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Sociālais dienests lēmumu pieņem 10 darba dienu laikā.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

  • Sociālo pakalpojuma un sociālās palīdzības likums;
  • 21.04.2008.Ministru kabineta noteikumi Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”;
  • 27.02.2014. Ventspils novada saistošie noteikumi Nr.3 „Sociālās palīdzības pabalstu veidi un to piešķiršanas kārtība”.

Administratīvais process

Ir.

Administratīvā procesa apraksts

Ventspils novada Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā. (Skolas iela 4, Ventspils, LV 3601);

Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdus komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Pakalpojuma kanāli

Klātiene

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Pakalpojuma sniedzēja juridiskā adrese

Ventspils novada Sociālais dienests, Lielā iela 2A, Piltene, Ventspils novads, LV-3620.

Kontaktinformācija jautājumos par šo pakalpojumu

Kontaktinformāciju skatīt šeit.