PUBLISKO PASĀKUMU ORGANIZĒŠANAS ATĻAUJAS IZSNIEGŠANA

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Publisks pasākums ir fiziskas vai juridiskas personas plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības.

Publiska vieta ir jebkura vieta, kura neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kura par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kas nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai ir uz uzņēmuma līguma pamata.

Atļauja publiska pasākuma rīkošanai ir pašvaldības izsniegts dokuments, kas pasākuma organizatoram dod tiesības noteiktā vietā un laikā rīkot vienreizēju publisku pasākumu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ja publiska pasākuma norises vieta atrodas vairāku pašvaldību administratīvajā teritorijā, pasākuma organizatoram ir nepieciešams saņemt visu attiecīgo pašvaldību atļaujas.

Publiskus pasākumus nerīko un pašvaldība neizsniedz atļauju šādu pasākumu rīkošanai piemiņas dienās, kas noteiktas – 25. martā, 8. maijā, 14. jūnijā un 4. jūlijā.

Atļauja publisku pasākumu rīkošanai nav nepieciešama, ja tos rīko valsts vai pašvaldības iestāde, kā arī publisku pasākumu rīkošanai telpās un publisku sporta pasākumu rīkošana sporta bāzēs.

Pakalpojuma saņēmējs

 • Fiziska persona,
 • Privāto tiesību Juridiska persona.
 • Pasākuma organizators — rīcībspējīga fiziskā persona, juridiskā persona vai arī valsts vai pašvaldības iestāde, kas plāno un organizē publisku pasākumu.

Pakalpojuma sniegšanas maksimālais termiņš (darba dienās):

10

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

Iesniegumu publiska pasākuma rīkošanai pasākuma organizators raksta brīvā formā vai  uz iesnieguma veidlapas, ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā publiskā pasākuma, iesniegumā norādot Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 6. pantā noteiktās norādāmās ziņas:

 1. pasākuma organizators (fiziskajai personai — vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai — juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese);
 2. par tehnisko drošību atbildīgā persona (fiziskajai personai — vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai — juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese);
 3. par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona (vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese);
 4. kārtības uzturētāji (fiziskajai personai — vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai — juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese);
 5. pasākuma veids un mērķis;
 6. pasākuma norises vieta, datums, sākuma un plānotais beigu laiks;
 7. plānotais pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaits;
 8. pasākumā izmantojamās bīstamās iekārtas;
 9. pasākuma netraucētai un drošai norisei nepieciešamais valsts un pašvaldību iestāžu atbalsts.

Iesniedzot iesniegumu, pasākuma organizators uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet juridiskās personas pārstāvis — arī dokumentus, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

 • līgumu kopijas, kurus pasākuma organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem, personām, kas atbildīgas par publiska pasākuma tehnisko drošību, kā arī sabiedrisko kārtību un drošību, uzrādot oriģinālus;
 • detalizētu pasākuma plānu;
 • pasākuma norises vietas īpašnieka rakstveida piekrišanu tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators;
 • ja publiska pasākuma norises vietā atradīsies vai tiks izmantotas bīstamas iekārtas, pasākuma organizators iesniegumam pievieno normatīvajos aktos paredzēto bīstamo iekārtu valdītājam to lietošanai nepieciešamo atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus.

Ja publiska pasākuma norises vieta atrodas vairāku pašvaldību administratīvajā teritorijā, iesniegumu iesniedz visām attiecīgajām pašvaldībām.

Pakalpojuma saņemšanas iespējas

Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Atļauju izsniedz pēc tam, kad pasākuma organizators ir iesniedzis savas civiltiesiskās apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas (ne vēlāk kā 2 dienas pirms plānotā pasākuma), uzrādot oriģinālus.

Pakalpojuma maksa

 • Izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošana, ja pasākums ietver sporta un fizisko aktivitāšu elementus un ir piemērota maksa skatītājiem vai dalībniekiem  – 20,00 EUR,
 • Izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošana, ja pasākums ietver sporta un fizisko aktivitāšu elementus un ir bezmaksas – 10,00 EUR,
 • Par atrakcijām vienas diennakts ietvaros (cirks, u.c.) –  30,00 EUR,
 • Par koncertiem, brīvdabas izrādēm, izstādēm, dejām u.tml. pasākumiem vienas diennakts ietvaros  – 20,00 EUR.

Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli

 • Klātiene – Apmeklētāju pieņemšanas  centrs, Skolas iela 4, Ventspils,
 • Klātiene – Ventspils novada pagastu pārvaldēs
 • E-pasts – elektroniski iesniegumu var iesniegt, rakstot uz e-pastu.

Pakalpojuma sniedzēja adrese

 • Apmeklētāju pieņemšanas  centrs, Skolas iela 4, Ventspils
 • Attīstības nodaļa (Skolas iela 4, Ventspils, 2. stāvs, 9. kab., tālr. 22029846 vai 63628461)

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)

Tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums

Lai pieteiktu publisku pasākumu un saņemtu atļauju tā rīkošanai, pasākuma organizators pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts šo pasākumu rīkot, ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā publiskā pasākuma norises sākuma, iesniedz iesniegumu.

Brīdinājums

Ja pasākuma organizators noteiktajā laikā neiesniedz civiltiesiskās apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas, pašvaldība neizsniedz atļauju attiecīgā pasākuma rīkošanai.

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)

 • Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums Saeima 20.07.2005.
 • Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko  palīdzību publiskā pasākumā Nr. 526 – noteikumi Ministru kabinets 01.07.2006.
 • Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto   apdrošināšanu Nr. 298 – noteikumi Ministru kabinets 12.05.2007.
 • Ventspils novada sabiedriskās kārtības noteikumi Nr. 21 – saistošie noteikumi Ventspils novada dome 29.07.2010.
 • Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ventspils novadā Nr. 9 – saistošie noteikumi Ventspils novada dome 25.04.2013.

 

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm