ĀRPUS MEŽA AUGOŠU KOKU CIRŠANAS ATĻAUJAS IZSNIEGŠANA

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Visos  gadījumos, kad nepieciešams nocirst Ventspils novada teritorijā ārpus meža augošus kokus, jāvēršas Ventspils novada pašvaldībā ar iesniegumu par koka ciršanas atļaujas saņemšanu.

Pēc iesnieguma saņemšanas komisija izbrauc apskatīt ciršanai paredzētos kokus un pēc tam pieņem lēmumu izsniegt vai neizsniegt ciršanas atļauju. Atļaujas derīguma termiņš ir viens gads.

 • Bez pašvaldības atļaujas koku ciršanai ārpus meža atļauts cirst, ja cērt:
 • augļu kokus;
 • kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem;
 • kokus ārpus pilsētām teritorijās, kur saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargjoslām, meliorāciju, autoceļiem un dzelzceļiem koku audzēšana ir aizliegta, kā arī Aizsargjoslu likuma 61.pantā minētos kokus;
 • kokus ārkārtējā situācijā, kas izsludināta atbilstoši normatīvajiem aktiem par nacionālo drošību;
 • kokus, kuri apdraud infrastruktūras darbību, cilvēka veselību, dzīvību vai īpašumu, ja pirms darbu veikšanas ir notikusi situācijas fotofiksācija un informēta pašvaldība;
 • dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam – dzelzceļa zemes nodalījuma joslā (arī aizsargstādījumos) augošus kokus, lai garantētu dzelzceļa infrastruktūras objektu drošu ekspluatāciju un satiksmes drošību.

Pakalpojuma saņēmējs

Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, vai tā pilnvarota persona

Pakalpojuma sniegšanas maksimālais termiņš (darba dienās):

21

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

Iesniedz iesnieguma veidlapu (pielikumā – Pielikums Nr.1) vai brīvas formas iesniegums norādot šādu informāciju:

 1. fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, adrese, kontakttālrunis;
 2. plānoto cērtamo koku skaitu pa sugām un pamatojumu.

Iesnieguma veidlapa dota 29.11.2012. Ventspils novada domes saistošo  noteikumu Nr.19 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Ventspils novadā” 1.pielikumā (var saņemt un aizpildīt arī pašvaldībā).

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

 • īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas;
 • zemesgabala robežu plāns, vai skice (shēma), kurā attēlota cērtamo koka/u atrašanās vieta, atbilstoši tā novietojumam dabā;
 • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieku lēmumu veikt koka ciršanu.

Pakalpojuma saņemšanas iespējas

Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli

 • Klātiene – Apmeklētāju pieņemšanas  centrs, Skolas iela 4, Ventspils,
 • Klātiene – Ventspils novada pagastu pārvaldēs
 • E-pasts – elektroniski iesniegumu var iesniegt, rakstot uz e-pastu.

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Attīstības nodaļa (Skolas iela 4, Ventspils, 2.stāvs, 9.kab., tālrunis 22029846, 63628461)

Pārsūdzības iespējas

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā

Atgādinājums

Personai jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazinājumu saistībā ar koku ciršanu Piltenes pilsētas vai ciemu teritorijās.

Zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu, ja tā ir noteikta ar Vides un uzņēmējdarbības attīstības komisijas lēmumu, samaksājama Ventspils novada pašvaldības speciālā budžetā, pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

 • Par pašvaldībām –  likums Saeima 09.06.1994.
 • Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža noteikumi Nr.309 – noteikumi Ministru kabinets 09.05.2012.
 • Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Ventspils novadā Nr.19 – saistošie noteikumi Ventspils novada dome 29.11.2012.

 

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm