BIEDRĪBAS

Biedrības Ancē

Rokdarbnieku kopa ’’Paukers’’

Paukers
Paukers Ance

Rokdarbnieku kopa „Paukers” darbojas kopš 1996.gada. Kopas dalībnieki nodarbojas ar dažādiem rokdarbiem – ada zeķes, cimdus, šalles, džemperus, izšuj  dīvāna spilvenus, sedziņas, galdautus, apglezno šalles, kaklasaites, auž segas, dvieļus, grīdas celiņus, grāmatzīmes, tamborē rotaļlietas, apģērbu, sedziņas. Darina pinumus un dažādus koka izstrādājumus.  Labprāt tiek apgūti arī jauni rokdarbu  veidi – lakatu aušanu uz rāmja, tapošana. Rokdarbi tiek darināti gan savam priekam, draugiem un paziņām, gan arī pārdošanai.

Kopas dalībnieki aktīvi iesaistās Ances pagasta un Ventspils novada kultūras dzīvē, Ventspils

Amatu mājas norisēs. Katru gadu Pagastu dienās Ventspils Brīvdabas muzejā pamatā paukerieši ir tie, kas pārstāv Anci, demonstrējot ne tikai savus rokdarbus, bet arī kulinārijas prasmi.

Latvijas mērogā rokdarbi bijuši skatāmi  Rāmavas izstāžu kompleksā , izstādes „Lauku sēta” ietvaros. Jau vairākus gadus lietišķās mākslas gadatirgū Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā Rīgā, vairākkārt arī Ķīpsalas izstāžu hallē Intertekstil Balticum. Paukeriešu adītājas darināja cimdus NATO samita viesiem Rīgā. Paukerieši piedalījušies dažāda mēroga izstādēs Igaunijā, Polijā, Zviedrijā, Norvēģijā.

Paukeriešu izauklēts ir Amatnieku spiets , kas ik gadu pavasarī notiek Ancē jau  no 2007.gada. Tas kļuvis par tradīciju- ap Jetes dienu kopā aicināt rokdarbniekus no tuvākām un tālākām vietām, lai demonstrētu savas amata prasmes un veikumu.

Paukerieši arvien biežāk uzņem viesus, kas iekļāvuši Ances muižu savos tūrisma maršrutos. Viesi tiek iepazīstināti ar Ances muižu, dažādām amata prasmēm. Piedāvājumā ir meistardarbnīcas gan seno, gan jauno rokdarbu tehnikā.Rokdarbu izstāde-pārdošana, sirsnīgas sarunas pie tējas tases ar prasmīgām meistarēm.

 ***
Paukeriešu nodarbības notiek katru trešdienu no plkst. 12.00 Ances muižā.
Kopas vadītāja – Līga Grīnberga, tel. 26307029

Biedrība “SO “Zigate””adrese “Ausmas”, Ance, Ances pagasts, Ventspils novads, LV-3612,
valdes priekšsēdētāja Aira Kajaka, tālr. 29463773

Biedrības Piltenē

Mednieku biedrība “Ūdrande“, valdes priekšsēdētājs- Aigars Kress, tel. 26820888
Mednieku biedrība “Piltene“, valdes priekšsēdētājs Marģers Rava, tel. 29255333

Biedrības Popē

Biedrība “POPES MUIŽA”
Kontakti: valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Vašuks, tālr. 29103641.

Biedrība “SIETS”
Kontakti: valdes locekle Ilze Meiere, tālr. 29481635.

Biedrība “Mednieku klubs “POPE””
Kontakti: valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Libkovskis, tālr. 29298758.

POPES PAGASTA IEDZĪVOTĀJU APTAUJA 2016
   Aptaujas mērķis: noskaidrot Popes pagasta iedzīvotāju viedokli par pagasta pārvaldes darbu, kultūras, sporta, komunālo infrastruktūru un izglītības jomu, kā arī gūt priekšstatu par iedzīvotāju sociālekonomisko stāvokli un paradumiem. Tāpat aptaujas laikā, atbilstoši augstāk minētā projekta mērķiem, kā apakšmērķis izvirzīts noskaidrot iedzīvotāju redzējumu par pagasta attīstības iespējām, tai skaitā – vērtējumu saistībā ar biedrības “POPES MUIŽA” aktivitātēm ēkā, kas nodota sabiedriskā lietošanā – muižas Zirgu stallī.

Biedrības Puzē

808. Puzes mazpulks
2001. gada 16. martā Puzes pamatskolā atjaunoja 808 Puzes mazpulku. Latvijas mazpulki ir biedrība, kas savās rindās apvieno skolēnus visā Latvijā, mazpulku simbols ir četrlapu āboliņa lapa, mazpulcēni nodod svinīgo zvērestu un maksā biedru naudu.
Puzes 808. mazpulkā šobrīd darbojas 20 mazpulcēni, skolēni no 2. – 9. klasei. Visi mazpulcēni ir izstrādājuši savus individuālos projektus, ir uzrakstījuši Pavasara pieteikumus, kas nosūtīti uz Rīgu, šogad pužiņi čakli audzē galda bietes un veic visus nepieciešamos pētījumus. Aizvadītajos gados pēc Zemkopības ministrijas aicinājuma ir apgūta kukurūzas, burkānu, kāpostu un kartupeļu audzēšana.
Lai mazpulcēni sekmīgi īstenotu iecerēto, mācību gada laikā mazpulcēniem notiek gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības. Mazpulcēni iesaistās Latvijas mazpulka padomes organizētajos konkursos, dodas ekskursijās un pārgājienos, piedalās mazpulka konferencēs. Interesantākie pasākumi ir līdzdalība konkursā „Mūsu mazais pārgājiens”, „Piena puķe”, „Mans sapņu stūrītis” un citos.
Puzes mazpulkam ir ļoti laba sadarbība ar meža darbiniekiem, kas ir palīdzējuši organizēt pārgājienus un arī iesaistījuši mazpulcēnus Meža dienu norisē jau daudzus gadus. Ik gadus Puzes mazpulcēni vēro un pieraksta gājputnu atgriešanos, veic fenoloģiskos novērojumus, fotografē interesantākās norises dabā, piedalās labdarības akcijās, talkās, sadarbībā ar Latvijas Aizsargu organizāciju un Nacionālo karavīru biedrības Ventspils nodaļu ir piedalījušies daudzos svinīgos, patriotiskos pasākumos Lestenē un citviet.
Mazpulcēni piedalās arī VNSA „Spārni” organizētajā Pagastu dienā ar mazpulcēnu tirdziņu, piedāvājot pircējiem gan savus rokdarbus, gan arī izaudzēto produkciju, kā arī salasītās sēnes un ogas.

Biedrība “Samarietis”
Biedrība nodibināta 2009.gada 14.oktobrī. Organizē labdarības akcijas sociāli mazaizsargātām un krīzes situācijā nonākušām personām, iesaista sabiedrību palīdzības sniegšanā krīzes situācijā nonākušām personām.
Biedrība piedalās www.ziedot.lv izsludinātajās akcijās “Paēdušai Latvijai” un “Skolas soma”.
Biedrība sniedz palīdzību bērniem invalīdiem un viņu ģimenēm, daudzbērnu un nepilnām ģimenēm medikamentu, apģērbu, apavu, skolas piederumu iegādei.
Biedrības “Samarietis” sadarbības partneris ir Puzes evaņģēliski luteriskā draudze.

 Diakonijas centrs “Samarietis”

Diakonijas centrs Puzē darbojas no 2001.gada, sniedzot – dušas, veļas mazgāšanas, lietotu apģērbu, apavu iegādes, pārtikas produktu saņemšanas pakalpojumus pagasta iedzīvotājiem. Diakonijas centra diakoni apmeklē vecākos pagasta iedzīvotājus, organizē labdarības akcijas Ziemassvētkos, Lieldienās, Ražas svētkos, kuros iepriecina bērnus invalīdus, daudzbērnu ģimenes, pensionārus.
Vakarblāzma

Pensionāru klubiņš Vakarblāzma darbību sāka 2006. gada 17. februārī, tā vadītāja ir Anita Veļika. Pašreiz klubiņā darbojas 19 dalībnieki, katra mēneša pirmajā otrdienā notiek saturīgas tikšanās, izskan laba vēlējumi un apsveikumi iepriekšējā mēneša jubilāriem, risinās interesantas sarunas, tinas atmiņu kamoliņi. Aizvadītajā gadā pie klubiņa dalībniekiem viesojās muzeja „Senču putekļi” vadītāja Inese Aide, Ventspils dzejniece Ilga Bernica, stāstniece Ārija Klēvere un Latvijas Aizsargu organizācijas priekšsēdētājs Jānis Strūģis. Daudz mīļu un sirsnīgu mirkļu pensionāriem ir sagādājušas pagasta bibliotekāre Ināra Bāliņa un kultūras nama direktore Gunita Ķirse

Ierosmi klubiņa darbības uzsākšanai pužiņi guva no enerģiskajiem Spāres pensionāru klubiņa „Sarma” dalībniekiem, kurus mīļi dēvē par saviem krustvecākiem, spārenieki šajos gados ir kļuvuši par īstiem draugiem. „Vakarblāzmas” dalībnieki vairākkārt piedalījušies pensionāru pasākumos Spārē, iegūti labi draugi arī Sabilē, kas pužiņus septembrī mīļi gaida uz Ziedu balli.

Pensionāru klubiņa dalībnieki dodas arī nelielos izbraukumos pa Latviju, atrodot tepat tuvākajos kaimiņu rajonos gana interesantas vietas un apskates objektus, Puzes pagasta svētku laikā top kafejnīca „Vakarblāzma”, kur pensionāri piedāvā savus gardumus.

Nozīmīgākais gada pasākums, kuru klubiņa dalībnieki gatavo sadarbībā ar kultūras darbiniekiem, ir pensionāru pasākums „Sudrabotās melodijas”, kas notiek pavasarī. Tā ir tikšanās ar senākiem draugiem, piepulcējot arī jaunus interesentus. Šogad pirmoreiz bija mēģinājums uz šo pasākumu aicināt pensionārus no visa novada, paldies visiem, kas atsaucās šim aicinājumam.

Biedrības Tārgalē

BIEDRĪBA ,,RĀNDA’’
Kopš 2007.gada 8.februāra Tārgales pagastā darbojas biedrība ,,RĀNDA”, reģ. Nr. 40008111130,  juridiskā adrese ,,Lāses”, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621.
Biedrība ,,RĀNDA” izveidota ar mērķi:
Sniegt nozīmīgu  pagasta iedzīvotāju vajadzībām kopumā vai kādā daļā, veicinot pagasta stabilu, sabalansētu un ilgtspējīgu attīstību, paaugstinot katra iedzīvotāja dzīves kvalitāti;
Veicināt pagasta iedzīvotāju izglītošanu, zināšanu un prasmju veidošanu, darbspējīgo prasmju un iemaņu pilnveidošanu, atbilstoši darba tirgus prasībām, spēju adaptēties citām nodarbēm, informētību un cilvēkresursu potenciāla paaugstināšanu;
Veicināt izglītības infrastruktūras uzlabošanu vispārējo prasmju apguvei;
Veicināt vides un lauku ainavas saglabāšanu, uzlabošanu un vides kaitējuma mazināšanu;
Veicināt dabas resursu un dabas mantojuma aizsardzību un izmantošanas uzlabošanu;
Veicināt kultūrvēsturiskā  mantojuma saglabāšanu un izmantošanu, kultūras infrastruktūras un kvalitatīvas kultūras pakalpojumu pieejamību un izmantošanu;
Pilsoniskas sabiedrības attīstības nolūkos, veicināt lauku dzīves kvalitātes un ekonomikas dažādošanu, atbalstot alternatīvu ienākumu avotu izmantošanu;
Veicināt vērtības pievienošanu vietējiem produktiem ( precēm, pakalpojumiem, vietējiem amatniecības produktiem), īpaši veicinot tirgus pieejamību uzņēmējiem, kuri veic maza apjoma produkcijas ražošanu;
u.c.
Biedrība ,,RĀNDA”   ES Leader +  ietvaros  realizējusi šādus   projektus:
  1. ,, Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas vietu izveide un labiekārtošana”   Tārgales ciema centrā. Objekts pieņemts ekspluatācijā 2007.gada 3.decembrī. Kopējās objekta izmaksas Ls 5000,00 .
  2. ,,Tūrisma un kultūras informācijas centra izveide Tārgalē”. Projekta ietvaros laika posmā no 2008.gada 12.maija līdz 2008.gada 30.jūnijam izveidoti un uzstādīti informācijas stendi Tārgales ciemā un Miķeļtorņa ciema centrā, izveidots informācijas stends un galda displejs.  Kopējā darbu izmaksas summa Ls 2210,00 .

Biedrības Zlēkās

Zlēku attīstības fonds

Dibināts 29.03.2007. ar Zlēku pagasta deputātu lēmumu ”Par Zlēku attīstības fonda izveidošanu”.Zlēku attīstības fonda Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē Zlēkās 29.03.2007. gadā. Lēmums „Par Zlēku attīstības fonda” valdes apstiprināšanu pieņemts 25.03.2007. gadā. Valdē ievēl Elitu Asni, Ivetu Kaģi, Gati Okmani. Nodibinājuma reģistrācijas apliecība Nr. 40008116903 no 09.07.2007.

Zlēku attīstības fonda sapulcē ievēl:
Fonda vadītāja – Elita Asne
Grāmatvede – Iveta Kaģe
Valdē – Gatis Okmanis
16.01.2008. par Fonda biedri tiek uzņemta Pārsla Bože

Kontakti:

Zlēku attīstības fonds
Reģ.Nr. 40008116903
„Pūcītes”, Zlēku pagasts, Ventspils rajons, LV 3617
E-pasts:
Mob. tel.: 28357985
Fakss: 63630123
Konts: HANSABANKA, Kuldīgas filiāle
LV37HABA0551018856054

Organizācijas darbības mērķi 2008. gadā

Meklēt iespējas līdzekļu piesaistei:

  1. grāmatas izdošanai par Zlēku pagastu,
  2. veselības takas izbūvei un tās iekļaušanai Ventspils rajona tūrisma maršrutu reģistrā,
  3. Zlēku pagasta kultūras nama remonts, lai varētu tajā izvietot informācijas centru un muzeju,
  4. Zlēku pagasta muižas arheoloģiskā izpēte,
  5. auto stāvvietas, atpūtas stūrīša un apstādījumu zonas izbūve pie kultūras nama,
  6. pasākuma organizēšana „Kartupeļu dzimšanas dienas svinības”.

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm