TERITORIJAS PLĀNOJUMS

TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU 2. REDAKCIJA

1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
2. Grafiskā daļa
Ventspils novada funkcionālā zonējumu karte
Ances pagasta funkcionālā zonējumu karte
Jūrkalnes pagasta funkcionālā zonējumu karte
Piltenes pilsētas un pagasta funkcionālā zonējumu karte
Popes pagasta funkcionālā zonējumu karte
Puzes pagasta funkcionālā zonējumu karte
Tārgales pagasta funkcionālā zonējumu karte
Ugāles pagasta funkcionālā zonējumu karte
Usmas pagasta funkcionālā zonējumu karte
Užavas pagasta funkcionālā zonējumu karte
Vārves pagasta funkcionālā zonējumu karte
Ziru pagasta funkcionālā zonējumu karte
Zlēku pagasta funkcionālā zonējumu karte
3. Grozījumu Paskaidrojuma raksts
4. Vides pārskats

TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU 1. REDAKCIJA

1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
2. Grafiskā daļa
3. Grozījumu Paskaidrojuma raksts

LOKĀLPLĀNOJUMI

Lokālplānojums Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamos īpašumos ar kadastra numuriem 9866 010 0081, 9866 010 0048, 9866 010 0056, 9866 010 0095, grozot Ventspils novada teritorijas plānojumu (1.0 redakcija).
Skatīt valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16713

Lokālplānojums Ventspils novada Tārgales pagastā, nekustamos īpašumos ar kadastra numuriem 98660230051, 98660230052, 98660230053, grozot Ventspils novada teritorijas plānojumu (1.0 redakcija).
Skatīt valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16691

Lokālplānojums Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 9866 010 0053, grozot Ventspils novada teritorijas plānojumu (1.0 redakcija).
Skatīt valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16716

Lokālplānojums Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamos īpašumos ar kadastra numuriem 9866 010 0034, 9866 010 0069, 9866 010 0009, grozot Ventspils novada teritorijas plānojumu (1.0 redakcija).
Skatīt valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16718

Lokālplānojums nekustamos īpašumos Ventspils novada Tārgales un Popes pagastos, grozot Ventspils novada teritorijas plānojumu (1.0 redakcija).
Skatīt valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16720