PERSONAS DATU APSTRĀDE

INFORMĀCIJA PAR FIZISKU PERSONU DATU APSTRĀDI VENTSPILS NOVADA BŪVINSPEKCIJĀ

Personas datu apstrādes pārzinis: Ventspils novada pašvaldība (reģistrācijas Nr. 90000052035, juridiskā adrese Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601); Būvinspekcija (Kuldīgas iela 3, Ventspils) tālrunis: 29191766; elektroniskā pasta adrese: [email protected]

Personas datu aizsardzības speciālists: elektroniskā pasta adrese: [email protected]

Personas datu apstrādes mērķis:

  • būvniecības procesa tiesiskumu nodrošināšana un kontrole Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
  • zemes izmantošanas un apbūves kārtības koordinēšana;
  • teritorijas plānošanas koordinēšana;
  • teritorijas attīstības programmas izstrādāšana;
  • kultūras mantojuma apzināšana, saglabāšana un aizsardzība, kultūras pieminekļu un aizsargājamo objektu saglabāšanas un aizsardzības uzraudzība un kontrole;
  • būvinspekcijai tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Aizsargjoslu likums, Administratīvā procesa likums, Arhīvu likums, Civillikums, Dzīvokļa īpašuma likums, Ģeotelpiskās informācijas likums, Iesniegumu likums, Informācijas atklātības likums, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss, likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, likums “Par nodokļiem un nodevām”, likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, Meža likums, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums, Paziņošanas likums, Reklāmas likums, Teritorijas attīstības plānošanas likums, Valsts pārvaldes iekārtas likums, Vides aizsardzības likums, Zemes ierīcības likums, Zemesgrāmatu likums, Būvniecības likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi, būvnormatīvi, Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumi Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, Ministru kabineta 07.06.2005. noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana”, Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumi Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”, Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumi Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, Ministru kabineta 30.10.2012. noteikumi Nr. 732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu”, Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumi Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumi Nr. 698 “Adresācijas noteikumi”, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumi Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Ventspils novada domes 2010. gada 29. jūnija saistošie noteikumi Nr.19 “Par Ventspils novada pašvaldības nodevām” un citi normatīvie akti, kas saistīti ar Ventspils novada būvinspekcijas juridisko pienākumu izpildi).

Personas datu saņēmēji:

Ventspils novada būvinspekcija, Ventspils novada domes struktūrvienību pilnvarotie darbinieki un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Ventspils novada būvinspekcijas juridisko pienākumu izpildi.

Personas datu avoti:

Datu subjekts, Ventspils novada pašvaldības informācijas sistēmas, Iedzīvotāju reģistrs, Valsts zemes dienesta datu bāzes (adrešu, kadastrs, kadastrālās uzmērīšanas lietas), Ģeodēzisko darbu, zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas sertificēto personu reģistrs.

Personas dati tiek glabāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem arhīvu jomā.

Personai kā datu subjektam ir tiesības:

  1. pieprasīt Pārzinim piekļūt datu subjekta apstrādātajiem personas datiem;
  2. iesniedzot pamatojumu, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu;
  3. likumā noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
  4. iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).

Iesnieguma iesniedzējs ir informēts par savu personas datu apstrādi, kā arī atbild par sniegto personas datu patiesumu un pareizību, apņemas informēt citas personas, kas minētas iesniegumā, par to personu datu apstrādi, kas saistītas ar iesnieguma izskatīšanu.

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm