APBEDĪŠANAS PABALSTS

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Sociālais dienests piešķir pabalstu, lai sniegtu materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām personām.

Pakalpojuma īss apraksts

Pabalstu apbedīšanai piešķir, vienam no mirušā ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusī persona bija deklarēta Ventspils novada administratīvajā teritorijā. Pabalstu apbedīšanai ir tiesības pieprasīt viena mēneša laikā no miršanas apliecības izdošanas dienas.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Ja ģimenes loceklis vai persona, kura uzņēmusies apbedīšanu nav tiesīga saņemt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) valsts apbedīšanas pabalstu, tad apbedīšanas pabalsta apmērs ir valstī noteiktās minimālās algas apmērā.

Ja   persona saņem VSAA valsts apbedīšanas pabalstu mazāku par valsts noteikto minimālo algu, tad Sociālais dienests sedz starpību, kura radusies starp VSAA valsts apbedīšanas pabalstu un pašvaldības noteikto pabalstu.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

  • 12.06.2014. Ventspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 9 “Par Ventspils novada pašvaldības pabalstiem”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Klients vēršas ar iesniegumu Ventspils novada Sociālā dienestā pie sociālā darbinieka pieņemšanas punktā pēc savas dzīvesvietas un iesniedz:

  • izziņu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Lēmums par pabalsta piešķiršanu tiek pieņemts 10 (desmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas.

Administratīvais process

Ir. Ventspils novada Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā. (Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601).

Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdus komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā Administratīvā tiesā.

Pakalpojuma kanāli

Klātiene

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Pakalpojuma sniedzēja juridiskā adrese

Ventspils novada Sociālais dienests, Lielā iela 2A, Piltene, Ventspils novads, LV-3620.

Kontaktinformācija un pieņemšanas laiki

Kontaktinformāciju skatīt šeit