BĀRIŅTIESA

Ventspils novada bāriņtiesa ir Ventspils novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā veic tai ar likumu uzliktās funkcijas.

KONTAKTI

PAKALPOJUMI

NOLIKUMS

BĀRIŅTIESU DARBINIEKU ĒTIKAS KODEKSS

Darba pārskats par 2019. gadu
Darba pārskats par 2020. gadu
Darba pārskats par 2021. gadu
Darba pārskats par 2022. gadu
Darba pārskats par 2023. gadu

Visos neatliekamajos gadījumos lūgums ar bāriņtiesu sazināties pa tālruņiem:
Sandra Jurcika : 63620507; 28675879
Kitija Indriksone: 26693829

Ingrīda Jansone: 27805995
Gints Aleksandrovs: 27329574

 Bāriņtiesas vispārīgie pienākumi

 • aizstāv bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
 • izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību?
 • piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
 • sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību;
 • informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;
 • neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai;
 • sniedz palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
 • Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā.

Bērna personisko interešu aizstāvība

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām:

 • lemj par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja šādu atļauju nav devis neviens no vecākiem vai aizbildnis;
 • lemj par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas;
 • nosūta bērnu konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, psihologa vai cita speciālista, ja tas nepieciešams bērna interešu aizstāvībai un bērna vecāki vai aizbildnis nepiekrīt konsultācijas saņemšanai;
 • lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, izmaksu pārtraukšanu personai, kura bērnu neaudzina, un izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu;
 • lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, izmaksu pārtraukšanu personai, kura faktiski bērnu neaudzina, un izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu;
 • veic citus normatīvajos aktos noteiktos bērna personisko interešu aizsardzības pasākumus.

Domstarpību izšķiršana

Bāriņtiesa lemj par bērna uzvārda, vārda vai tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties.
Bāriņtiesa izšķir vecāku domstarpības bērna aprūpes un aizgādības jautājumos (izņemot domstarpības par bērna dzīvesvietas noteikšanu) un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu.
Bāriņtiesa izšķir bērna un vecāku domstarpības.
Bāriņtiesa izšķir bērna un aizbildņa domstarpības, kā arī aizbildņa un bērna vecāku domstarpības.

Piekrišana paternitātes atzīšanai

Ja bērns ir nepilngadīgs un viņam nav nodibināta aizbildnība, bāriņtiesa lemj par piekrišanu paternitātes atzīšanai, ja:

 • bērna māte mirusi;
 • tiesa bērna māti vai tēvu atzinusi par rīcībnespējīgu gara slimības vai plānprātības dēļ;
 • bērna mātes atrašanās vieta nav zināma.

Bērna mantisko interešu aizsardzība

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna mantiskās intereses Civillikumā paredzētajos gadījumos:

 • lemj par atļauju pieņemt vai atraidīt bērna vārdā viņam piekritušo mantojumu;
 • lemj par bērnam piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;
 • lemj par mantojuma sadalīšanu, bērna mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 10 000 latu) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
 • lemj par bērnam piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 10 000 latu) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu;
 • lemj par īpašuma iegūšanu bērnam;
 • ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem;
 • lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi;
 • lemj par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm;
 • veic citus bērna mantisko tiesību aizsardzības pasākumus.

Bērna aprūpes un aizgādības tiesību atņemšana un atjaunošana

Bāriņtiesa lemj:

 • par bērna aprūpes tiesību atņemšanu vecākam;
 • ja bērna aprūpes tiesību atņemšanas iemesli ir zuduši, bāriņtiesa lemj par bērna aprūpes tiesību atjaunošanu;
 • Bāriņtiesa lemj par prasības iesniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai.

Audžuģimene

Bāriņtiesa lemj par:

 • ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai;
 • audžuģimenes statusa piešķiršanu;
 • bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā.

Aizbildnības nodibināšana un aizbildņa iecelšana

Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam, ja:

 • bērna vecāki ir miruši vai izsludināti par mirušiem;
 • bērna vecākiem ir atņemtas bērna aprūpes vai aizgādības tiesības;
 • bērna vecāki ir atzīti par rīcībnespējīgiem;
 • bērna vecāki ir pazuduši un izsludināti meklēšanā;
 • bērna vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu;
 • abi bērna vecāki ir nepilngadīgi;
 • aizbildnis nolēmis adoptēt savu aizbilstamo.

Adopcija

Bāriņtiesa lemj par:

 • personas atzīšanu par adoptētāju;
 • brāļu un māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu Civillikumā noteiktajos gadījumos;
 • to, vai Latvijā iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē vai pienācīgu aprūpi;
 • bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai;
 • pirmsadopcijas aprūpes izbeigšanu bērnam;
 • adopcijas atbilstību bērna interesēm.

Bērna ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā

Bāriņtiesa lemj par bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Bērna ārpusģimenes aprūpe pēc vecāku lūguma
Bāriņtiesa lemj par bērna ārpusģimenes aprūpi pēc vecāku lūguma, ja viņi slimības dēļ nevar bērnu aprūpēt.

Aizgādņa iecelšana
Bāriņtiesa saskaņā ar tiesas lēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādni:

 • personai, kuru tiesa atzinusi par rīcībnespējīgu gara slimības vai plānprātības dēļ, un tās mantai
  personai izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai narkotiku pārmērīgas lietošanas dēļ;
 • promesošas vai pazudušas personas mantai;
 • mantojumam.

Bāriņtiesas lēmumi stājas spēkā un izpildāmi nekavējoties. Bāriņtiesas lēmumi ir obligāti visām fiziskajām un juridiskajām personām.

Bāriņtiesas lēmumu ieinteresētā persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur lēmuma darbību.

Tiesības:

 • pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm,   komercsabiedrībām un organizācijām ziņas, kas nepieciešamas, lai izvērtētu   bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību ievērošanas likumību vai   izlemtu bāriņtiesas kompetencē esošos jautājumus;
 • pieprasīt un bez maksas saņemt no kredītiestādēm ziņas par fiziskās   personas – mantojuma atstājēja – kontu atlikumiem, kā arī ziņas par   mantojuma masu, bērna vai citas rīcībnespējīgas personas vārdā veiktajiem   darījumiem un kontu atlikumiem, ja vecāks, aizbildnis vai aizgādnis   nesniedz bāriņtiesai pieprasīto informāciju par bērna vai citas   rīcībnespējīgas personas mantas pārvaldību vai ir pamatotas aizdomas, ka   sniegtas nepatiesas ziņas;
 • veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai iegūtu ziņas, kas   nepieciešamas aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību      saistīto jautājumu izlemšanai;
 • uzaicināt personas uz pārrunām un pieprasīt no tām paskaidrojumus par   bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personisko un mantisko tiesību   aizsardzību;
 • iesniegt tiesā prasības pieteikumus un pieteikumus bērna vai citas   rīcībnespējīgas personas interesēs;
 • veikt pārrunas ar bērnu bez citu personu klātbūtnes;
 • lūgt psihologu veikt personas vai ģimenes psiholoģisko izpēti un saņemt   psihologa atzinumu par izpētes rezultātiem;
 • pārbaudīt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas dzīves apstākļus.

Apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana

Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic šādus uzdevumus:

 • apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības   teritorijas iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa   nepārsniedz 8537   eiro;
 • apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai   kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai   tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • ieraksta testamentu grāmatā attiecīgās bāriņtiesas darbības   teritorijas iedzīvotāju testamentus, pieņem glabāšanā to privātos   testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem   bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no   testatora dzīvesvietas);
 • apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas   iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru   atsaukumus;
 • apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju   paraksta īstumu uz dokumentiem;
 • apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta   pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;
 • pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma   grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja tās dzīvo attiecīgās   bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemes­grāmatu   likuma 60.pants), ja viens no līdzējiem dzīvo attiecīgās bāriņtiesas   darbības teritorijā;
 • sagatavo dokumentu projektus.

Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm