Iepirkumi

Vārve.Ēkas rekonstrukcijas teh/projekta izstrāde

2012-01-12, 13.39
Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu 

“Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība sabiedriskās ēkas rekonstrukcijai Skolas ielā 8, Ventavas ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā”
 Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2012/3

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

20.02.2012.
 SIA Āboltiņa būvuzņēmums “AG”

4700.00LVL

10.05.2012.

Kontaktpersonas:

Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  24.janvārim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kabinetā.
Piedāvājuma atvēršana 2012. gada  24.janvārī plkst.10:00,
Ventspils novada domē,  Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.