Sabiedrības līdzdalība – paziņojumi

Tehnisku iemeslu dēļ maina Zūru pasta nodaļas darbalaiku

2022-08-16, 17.12
Tehnisku iemeslu dēļ no 2022. gada 22. augusta tiek mainīts Ventspils novada Zūru pasta nodaļas darbalaiks – visi pasta pakalpojumi tiks nodrošināti katru darbdienu no plkst. 13 līdz 14 vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā. Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma saņemšanu Zūru pasta nodaļā, …  Lasīt vairāk >

Kapusvētki Ventspils novada kapsētās

2022-08-10, 11.20
Kapusvētki ir diena, kurā atceramies mūžībā aizsauktos tuviniekus un draugus. Daudzi cilvēki pirms tam vēlas uzpost piederīgo atdusas vietu, tādēļ informējam par to, kad un kur Ventspils novadā notiks kapusvētki. Ancē21. augustā:plkst. 13 – Rindas kapos,plkst. 14.30 – Ruškalnu kapos. Jūrkalnē13. augustā plkst. 11 katoļu kapos. Piltenē6. augustā:plkst. 11 – Centra kapos,plkst. 12 – Grāvvalku …  Lasīt vairāk >

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

2022-08-03, 15.18
Ventspils novada dome 2022. gada 30. jūnijā sēdē pieņēma lēmumu (sēde protokols Nr.21, 5.§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā “Zuzes”,  kadastra numurs 9866 003 0147, Tārgales pagastā, Ventspils novadā”. Ar lēmumu var iepazīties Ventspils novada domes interneta vietnē  https://ventspilsnovads.lv  un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24325 Atbilstoši Ventspils novada teritorijas plānojuma grafiskai daļai nekustamais īpašums …  Lasīt vairāk >

Paziņojums par Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

2022-07-11, 13.00
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisinājās 2022. gada 20. maijā plkst.10.00 tiešsaistē (attālināti) ZOOM platformā. Sanāksmes video Plānošanas dokumentu nosaukumi: Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam 2. redakcija Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās attīstības programmas 2021.-2027. gadam 2. redakcija. Plānošanas dokumentu izstrādātājs: SIA “KPMG Baltics”, adrese: Vesetas iela …  Lasīt vairāk >

Paziņojums par atkārtotu sabiedrisko apspriešanu

2022-06-14, 09.12
Par lokālplānojumu vides pārskata projekta redakcijas atkārtotu sabiedrisko apspriešanu par 10 vēja elektrostaciju attīstību Tārgales pagastā. PLĀNOŠANAS DOKUMENTA NOSAUKUMS: Pieci (5) lokālplānojumi Ventspils novada, Tārgales pagasta nekustamajos īpašumos. VIDES PĀRSKATA UN LOKĀLPLĀNOJUMU IZSTRĀDES PAMATOJUMS UN ĪSS RISINĀJUMU APRAKSTS: Vides pārskats sagatavots, pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 12.05.2020. lēmumiem Nr. 4-02/28; Nr.4-02/29; Nr.4-02/30; Nr.4-02/31 un …  Lasīt vairāk >

Aicina klientus savlaicīgi – noformēt personu apliecinošus dokumentus

2022-05-30, 08.36
Lai apkalpotu pēc iespējas vairāk klientu, kuriem nepieciešams jauns personu apliecinošs dokuments, un uzlabotu pakalpojumu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem, kā arī nodrošinātu, ka balsstiesīgie pilsoņi var sekmīgi piedalīties 14. Saeimas vēlēšanās, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – Pārvalde) veikusi virkni uzlabojumu klientu apkalpošanas kārtībā. Pirmkārt, 28 teritoriālajās nodaļās katru darba dienu var noformēt un saņemt personu apliecinošus …  Lasīt vairāk >

Paziņojums par vēja elektrostaciju būvniecību Popes pagastā

2022-05-23, 11.51
Četru vēja elektrostaciju būvniecība nekustamā īpašumā “Sārce”, Popes pagastā, Ventspils novadā. Ierosinātājs: SIA “4 WIND”, reģ.Nr.40203187175, juridiskā adrese: “Smēdes”, Pope, Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614, e-pasts: [email protected] , tālr. 29552125. 2022. gada 9. maijā Vides pārraudzības valsts birojs izdevis atzinumu Nr. 5-04/7/2022  par sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu …  Lasīt vairāk >

Par valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanu

2022-05-16, 11.16
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra) ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr.384  “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā uztur valsts ģeodēzisko tīklu, kas ietver valsts …  Lasīt vairāk >

Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme

2022-05-11, 10.59
Paziņojums par Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu. Plānošanas dokumentu nosaukumi: Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam 2. redakcija Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās attīstības programmas 2021.-2027. gadam 2. redakcija. Plānošanas …  Lasīt vairāk >

Par VES parka IVN sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

2022-05-06, 14.20
Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma Nr.5-02/36 (22.12.2021.) ir uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) plānotam vēja elektrostaciju parkam Ventspils novada Užavas, Vārves un Ziru pagastā. Provizoriskais maksimālais VES skaits – līdz 100, no kurām daļa IVN rezultātā izrādīsies dažādu nepieļaujamu ietekmju dēļ neīstenojamas. Dažādas iespējamās VES izvietojuma kombinācijas IVN gaitā kļūs par tajā izvērtējamajām …  Lasīt vairāk >