Sabiedrības līdzdalība – paziņojumi

Pieejamais atbalsts COVID-19 seku pārvarēšanai

2021-02-24, 17.20
Kopā izstrādāti 23 atbalsta pasākumi 3 jomās: atbalsts uzņēmējiem, nodokļu jomas atbalsts, atbalsts ienākumu kompensēšanai. Par atbalsta pasākumiem skatīt – Covid-19 atbalsts.  Lasīt vairāk >

Paziņojums par sākotnējo vēja elektrostaciju izbūves sabiedrisko apspriešanu

2021-02-23, 09.20
Par vēja elektrostaciju izbūves Tārgales un Popes pagastā, Ventspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Paredzētās darbības nosaukums: Vēja elektrostaciju (VES) izbūve Tārgales un Popes pagastā, Ventspils novadā. Ierosinātājs: SIA “Ventspils Wind”, reģ. Nr. 50203233141. Paredzētās darbības apraksts: Paredzētās darbības ietvaros VES plānots izbūvēt, izveidojot trīs grupas, kurās katrā izvietotas ne vairāk kā četras VES. …  Lasīt vairāk >

Par meža meliorācijas sistēmas “Akmeņdzirās” pārbūvi

2021-02-08, 16.47
Paziņojums par ietekmes novērtējuma ziņojuma uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – meža meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” Ventspils novadā, Tārgales pagastā pārbūvei. Paredzētās darbības nosaukums: meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” pārbūve. Paredzētās darbības vieta: nekustamā īpašuma “Klāņu meži” (kadastra numurs 9866 010 0093) zemes gabalos ar kadastra apzīmējumiem: 9866 008 0051; 9866 008 0050; 9866 …  Lasīt vairāk >

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas robežu paplašināšanu

2021-02-04, 09.46
Ventspils novada dome 2021. gada 28. janvārī pieņēma lēmumu (protokols Nr. 78; 3.§) “Par grozījumiem Ventspils novada domes 2020.gada 30.janvāra lēmumā “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamos īpašumos ar kadastra numuriem 9866 010 0034, 9866 010 0069, 9866 010 0009 grozot Ventspils novada teritorijas plānojumu” (protokols Nr. 58, 7.§) tika atļauta lokālplānojuma …  Lasīt vairāk >

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas robežu paplašināšanu

2021-02-04, 09.38
Ventspils novada dome 2021. gada 28. janvārī pieņēma lēmumu (protokols Nr. 78; 2.§) “Par grozījumiem Ventspils novada domes 2020. gada 30. janvāra lēmumā “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamos īpašumos ar kadastra numuriem 9866 010 0076, 9866 010 0100, 9866 010 0110, 9866 010 0105, 9866010 0098, 9866 015 0009, 9866 015 …  Lasīt vairāk >

Par koku ciršanu Lūžņā

2021-01-28, 16.50
Pamatojoties uz 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža zemes” 17. punktu tiek rīkota sabiedriskā apspriešana koku ciršanai, pamatojoties uz īpašnieka iesniegumu par koka ciršanu nekustamajā īpašumā “Brīzes” Lūžņā, Tārgales pag., Ventspils nov. (kad. Nr. 98660020030) plānots nocirst 5 (piecus) bērzus,  2 (divas) egles un 2 (divas) priedes. Viedokļi par plānoto …  Lasīt vairāk >

Paliec mājās!

2020-12-30, 17.38
Trešdien, 30. decembrī, pieņemts lēmums par mājsēdi jeb iedzīvotāju pienākumu atrasties savās dzīvesvietās brīvdienās un svētku dienās laikā no plkst. 22.00 līdz 5.00. Šāds īpašs pārvietošanās aizliegums uz laiku ieviests, lai sargātu cilvēku veselību, mazinātu Covid-19 vīrusa izplatīšanos un mazinātu veselības aprūpes sistēmas pārslodzi. Arī Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs brīdinājis par Covid-19 plašākas …  Lasīt vairāk >

Paziņojums par tarifa projektu

2020-09-28, 10.56
 SIA “VNK serviss”, vienotais reģistrācijas numurs 41203017566, Rūpnīcas iela 2-31, Ugāle, Ventspils novads, LV-3615, 14.09.2020. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumapgādes  tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora izdoto lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika“ Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs * (bez PVN) Piedāvātais tarifs (bez PVN) Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%). Siltumapgāde 73,47 (Ugāle jur.) 59,49 …  Lasīt vairāk >

Par koku ciršanu Popes ciemā

2020-06-25, 16.53
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu tiek rīkota publiskā apspriešana 22 koku nociršanai (12 kļavas, 8 liepas, 2 papeles) īpašumā Skolas ielā 12, kad.nr. 9856 003 0290, Popes ciemā, Ventspils novadā. Rakstiskus iebildumus un priekšlikumus var iesniegt līdz 03.07.2020. Popes pagasta pārvaldē …  Lasīt vairāk >

Remigrācijas koordinators – tavs atbalsts, atgriežoties Latvijā

2020-06-10, 09.00
Ja esat nolēmis vai vēl domājat par iespēju pēc dzīves ārvalstīs atgriezties dzimtenē, jums atbalstu var sniegt remigrācijas koordinators. Remigrācijas koordinators var sniegt informāciju par:  pakalpojumiem ģimenēm;  mājokļa jautājumiem;  darba un uzņēmējdarbības iespējām;  sociālajiem un sadzīves jautājumiem. Kā saņemt individualizētu piedāvājumu no remigrācijas koordinatora? 1) Atveriet www.paps.lv un dodiet ziņu, aizpildot …  Lasīt vairāk >