Sabiedrības līdzdalība – paziņojumi

Paziņojums par detālplānojuma un vides pārskata publisko apspriešanu

2022-04-07, 11.39
Ar Ventspils novada domes 2022. gada 31. marta lēmumu “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Alki” Tārgales pagastā, Ventspils novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai un detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarināšanu” publiskajai apspriešanai nodots Tārgales pagasta nekustamā īpašuma “Alki” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98660020022 detālplānojuma projekts. Publiskās apspriešanas termiņš: no 2022. gada 13. …  Lasīt vairāk >

Notiks zemes lietojuma un zemes seguma statistiskais apsekojums

2022-04-06, 08.57
SIA “Vides eksperti” pēc Eiropas Komisijas statistikas biroja EUROSTAT pasūtījuma veiks zemes seguma un lietojuma apsekojumu Baltijas valstīs t.sk. arī Ventspils novadā. Apsekojums notiks no 2022. gada maija līdz oktobrim. Apsekojumā Latvijā ir iekļauti 3385 punkti. Punkti var atrasties visos zemes seguma veidos (aramzemē, zālājos, meža zemēs, apbūvētās teritorijās, transporta tīklos utt.). Apsekotāji nosaka zemes …  Lasīt vairāk >

Par maģistrālo naftas produktu vadu aizsargjoslām

2022-03-28, 15.53
Novada pašvaldības teritoriju Usmas, Ugāles, Tārgales un Piltenes pagastā šķērso SIA “LatRosTrans” piederošie maģistrālie naftas un naftas produktu vadi, kuriem saskaņā ar Aizsargjoslu likumu ir noteikta drošības aizsargjosla (minimālais platums – 25 metri no cauruļvada ass). Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās ir noteikti Aizsargjoslu likuma 35. pantā. Papildus aprobežojumi aizsargjoslās ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu …  Lasīt vairāk >

Par novada Teritorijas plānojuma grozījumu publisko apspriešanu

2022-03-18, 07.50
Saskaņā ar Ventspils novada domes 24.02.2022. lēmumu (protokols Nr.15, 5.§) “Par Ventspils novada teritorijas plānojuma grozījumu 2.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai nodota Ventspils novada teritorijas plānojuma 2014.–2026. gadam grozījumu 2.0 redakcija. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2022. gada 10. marta līdz 2022. gada 31. martam. Publiskās apspriešanas laikā ar …  Lasīt vairāk >

Apstiprināts Ventspils novada pašvaldības budžets

2022-01-28, 15.05
Ventspils novada domes sēdē apstiprināts pašvaldības 2022. gada budžets. Paredzams, ka Ventspils novada pašvaldības kopējie ieņēmumi 2022. gadā būs 14,92 miljoni eiro. Pašvaldības kopējie izdevumi normatīvajos aktos noteikto funkciju nodrošināšanai, tostarp pašvaldības iestāžu un struktūrvienību uzturēšanai, novada teritorijas labiekārtošanai un sociālo funkciju veikšanai, 2022. gadā ieplānoti 19,17 miljoni eiro, aizdevumu pamatsummas dzēšanai – 1,68 miljoni eiro. Starpību starp …  Lasīt vairāk >

Iedzīvotāji aicināti izmantot jaunās 1m2 kadastrālo vērtību kartes

2022-01-25, 14.37
Ikviens interesents ir aicināts izmantot  jaunās Valsts zemes dienesta (VZD) 1m2 kadastrālo vērtību kartes, kas bezmaksas lietošanā ir pieejamas no šī gada sākuma, un izveidotas, atsaucoties Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) lūgumam. Jaunās kartes 25. janvārī prezentētas arī LPS  Finanšu un ekonomikas komitejas sēdē. Vienlaikus ikviens jauno karšu lietotājs ir aicināts ziņot, ja pamana kādas nesakritības, …  Lasīt vairāk >

Par lokālplānojuma 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

2021-12-27, 10.44
Saskaņā ar Ventspils novada domes 2021. gada 25. novembra lēmumu “Par lokālplānojuma Ventspils novada, Tārgales pagastā, nekustamos īpašumos ar kadastra numuriem 98660100034, 98660100069, 98660100009, 98660100033, kas groza Ventspils novada teritorijas plānojumu, 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (protokola Nr.12, 4.§) publiskajai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma 1.redakcija un Vides pārskata …  Lasīt vairāk >

Par lokālplānojuma 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

2021-12-27, 10.43
Saskaņā ar Ventspils novada domes 2021. gada 25. novembra lēmumu “Par lokālplānojuma Ventspils novada, Tārgales pagastā, nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 98660100053, kas groza Ventspils novada teritorijas plānojumu, 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (protokola Nr.12, 5.§) publiskajai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma 1.redakcija un Vides pārskata projekts. Publiskās apspriešanas …  Lasīt vairāk >

Par lokālplānojuma 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

2021-12-27, 10.42
Saskaņā ar Ventspils novada domes 2021. gada 25. novembra lēmumu “Par lokālplānojuma Ventspils novada, Tārgales pagastā, nekustamos īpašumos ar kadastra numuriem 98660100081, 98660100048, 98660100056, 98660100095, kas groza Ventspils novada teritorijas plānojumu, 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (protokola Nr.12, 6.§) publiskajai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma 1.redakcija un Vides pārskata …  Lasīt vairāk >

Par lokālplānojuma 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

2021-12-27, 10.41
Saskaņā ar Ventspils novada domes 2021. gada 25. novembra lēmumu “Par lokālplānojuma Ventspils novada, Tārgales un Popes pagastos, nekustamo īpašumu zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 98660100076, 98660100100, 98660100110, 98660100105, 98660100098, 98660150009, 98660150097, 98660150109, 98660150089, 98660150104, 98660150060, 98660150061, 98660150051, 98660150112, 98660150017, 98660150011, 98660150015, 98660150038, 98660150108, 98660150036, 98660150107, 98660150102, 98660150171, 98560030202, 98660150117, 98660150006, 98660150128, 98660150018, 98660150099, 98660150100, …  Lasīt vairāk >