Uzsākti darbi sanitārā mezgla uzstādīšanai Jūrkalnes pagastā

Uzsākti darbi sanitārā mezgla uzstādīšanai Jūrkalnes pagastā

2022-04-04, 09.25

Projekts Nr. 21-08-FL04-F043.0205-000001 “Pašvaldības autoceļa pārbūve un sanitārā mezgla uzstādīšana Jūrkalnes pagastā” tiek īstenots saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitāti “Vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai.”

Projekta mērķis ir piekrastes sasniedzamības un pieejamības uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai krasta kāpu aizsargjoslā, kā arī piekrastes dabas mantojuma saglabāšana, tūrisma attīstība un droša piekļuve atpūtas objektiem, veicot ūdensvada, kanalizācijas tīklu izbūvi un sanitārā mezgla uzstādīšanu dabas un atpūtas parkā “Ugunspļava”. Šeit tiks uzstādītas pēc specpasūtījuma ražotas labierīcības ar četrām atsevišķi nodalītām telpām, tās pieslēgs pie nepieciešamajām komunikācijām – elektroenerģijas, ūdensvada un kanalizācijas tīkla.

Guntara Reķa foto

Saskaņā ar 2021. gada 17. decembrī izdarīto atzīmi būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.1-2021-4098 par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, būvdarbus objektā veic SIA “TALSU SPRIEGUMS” par līgumsummu 143 065,83 eiro, būvuzraudzības pakalpojumus sniedz SIA “‘BŪVIECERE” par līgumsummu 9922 eiro, bet autoruzraudzību – SIA “PBT” par līgumcenu 726 eiro. Cenas norādītas ar PVN. Projekta attiecināmās izmaksas ir 153 713,83 eiro, no tām publiskais finansējums (EJZF) ir 138 342,45 eiro, bet pašvaldības līdzfinansējums – 15 371,38 eiro.