UZŅĒMĒJDARBĪBA

Ūdeņi un meži

  • Speciālā atļauja (licencece) komercdarbībai zvejniecībā (iesniegums)
  • Rūpnieciska zvejas tiesību noma Baltijas jūras piekrastes ūdeņos (iesniegums)
  • Rūpnieciskās zvejas tiesību noma iekšējos ūdeņos (iesniegums)

Ventspils reģionālās vides pārvaldes kontroles daļas resursu kontroles sektora apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Licences un zvejas žurnāli zvejai J Ū R Ā:

Ventspilī, Ventspils RVP Kontroles daļas Resursu kontroles sektorā, Dārzu ielā 2 (tālr. 63622981; 29471431) – pirmdienās no plkst. 14:00-18:00, ceturtdienās no plkst. 08:30-14:00.

Licences un zvejas žurnāli zvejai I E K Š Ē J O S  Ū D E Ņ O S:

Ventspilī, Ventspils RVP Kontroles daļas Resursu kontroles sektorā, Dārzu ielā 2 (tālr. 63622981; 29471431) – ceturtdienās no plkst. 08:30-17:00.


  • Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana (iesniegums)
  • Medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšana (iesniegums)

Komercdarbība