Iepirkumi

Užava.Estrādes jaunbūve

2012-06-01, 13.17

ES+EZF LAD

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu

   Estrādes, inženierkomunikāciju un teritorijas labiekārtojuma jaunbūve nekustamajā īpašumā „Straumes”, Užavas ciemā, Užavas pagastā, Ventspils novadā 
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/29 EZF

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

11.07.2012.
SIA “RAC”

27 589,15LVL

08.10.2012.

 
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231 (Par iepirkuma procedūru).
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  12.jūnijam plkst. 10:00, Ventspils novada domē 10.kabinetā, Skolas ielā 4, Ventspilī.
Piedāvājuma atvēršana 2012. gada  12.jūnijā plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.
 
NOLIKUMS
TEHNISKAIS PROJEKTS