Iepirkumi

Ugāles pagasta Tautas nama rekonstrukcija

2010-12-03, 21.17
Saskaņā ar Publisko iepirkuma likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu  

„ UGĀLES PAGASTA TAUTAS NAMA REKONSTRUKCIJA”
 ID. Nr. VND 2010/24-ELFLA

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena

         (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

 

 

LVL

 

Kontaktpersonas :

par nolikumu – Guna Punkstiņa — tālrunis63629492;fakss636322231

par tehniska rakstura jautājumiem- Helēna Boitmane— tālrunis 63662612; 29506686

Piedāvājumu iesniegt līdz 2010. gada 2.novembrim plkst.10:00, Ventspils novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, Ventspilī.
Piedāvājuma atvēršana 2010.gada 2.novembrī plkst.10:00,
Ventspils novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.
 
 
Pielikumi