Iepirkumi

Blāzma. Ielu apgaismojuma izbūve

2013-11-14, 16.42

Ventspils gerb

Ventspils novada pašvaldība pamatojoties uz Ventspils novada domes 17.12.2009. saistošo noteikumu Nr.6 4.punktu (kad būvdarbu paredzamā līgumcena ir mazāka par 10 000 latiem)  informē par iepirkumu

„Ielu elektriskā apgaismojuma izbūve Blāzmas ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novadā”

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Termiņš 
           

Pretendentiem jāatbilst šādām prasībām:
1.      Pretendentam ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzīgu (pēc būvdarbu apjoma) būvdarbu izpildē.(Piedāvājumam jāpievieno veikto darbu saraksts norādot pasūtītāja kontaktpersonu)
2.      Pretendentam jānodrošina atbilstoši kvalificēta un pieredzējuša būvdarbu vadītāja piesaistīšana būvdarbu veikšanā. Būvdarbu vadītājam ir jābūt izsniegtam Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) būvprakses sertifikātam elektrotehnisko darbu vadīšanā vai līdzīgam nozares institūcijas citā valstī izdotam atbilstošam dokumentam. Nepieciešamā pieredze vismaz 2 (divu) līdzīga rakstura un apjoma būvdarbu vadīšanā.
3.       Pretendentam jānodrošina būvdarbu izpildei nepieciešamā tehnika, ražošanas iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums.
4.      Pretendentam jānodrošina izpildīto darbu kvalitātes garantijas termiņš ne īsāks kā 24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši, termiņu skaitot no objekta nodošanas – pieņemšanas ekspluatācijā.
5.      Pretendentam piedāvājumam jāpievieno Darbu izpildes (kalendārais) grafiks, pieņemot, ka darbi tiek uzsākti 2013. gada 25. novembrī un tiek pabeigti līdz 2013.gada 17.decembrim.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2013.gada  21.novembrim plkst. 10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā  10.kab. (Atsūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi).
Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kurš atbildīs visām izvirzītajām prasībām un kura piedāvājums tiks atzīts par visizdevīgāko.
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Puzes pagasta pārvaldes vadītājs Viesturs Pudulis Indāns – mob.tālrunis 26539568 
Darba apjomus un tehnisko specifikāciju skatīt excel formāta failā:
PUZES APGAISMOJUMS