Iepirkumi

Ance. Drenāžas sistēmas izbūve PII

2012-08-10, 14.30
Ventspils gerb
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu
 Lietusūdens novadīšanas un drenāžas sistemās izbūve PII “Vālodzīte” teritorijā, Ances ciemā, Ances pagastā, Ventspils novadā
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/46

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

10.09.2012.
SIA “Ostas Celtnieks”

25467,00LVL

2 mēneši

Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada 21.augustam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kab.
 
NOLIKUMS
TEHNISKAIS PROJEKTS