Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Tārgales pagastā

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Tārgales pagastā

2020-02-17, 09.27

Ventspils novada dome 2020.gada 30.janvāra sēdē pieņēma lēmumu (protokols Nr. 58, 3.§) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ventspils novada Tārgales pagastā, nekustamos īpašumos ar kadastra numuriem 9866 023 0051, 9866 023 0052, 9866 023 0053, grozot Ventspils novada teritorijas plānojumu”.
Lokālplānojuma izstrādes mērķis:
Grozīt Ventspils novada teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu Ventspils novada Tārgales pagasta zemes vienību no Mežu teritorijas (M) uz funkcionālo zonējumu Tehniskās apbūves teritorija (TA), lai pamatotu vēja elektrostaciju izvietojumu.
Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs SIA “Kursa MRU”, SIA “Līcīši”
Lokālplānojuma izstrādātājs SIA “Reģionālie projekti”
Lokālplānojuma izstrādes vadītāja Ventspils novada pašvaldības attīstības plānošanas speciāliste Iveta Straume (tālr. 26678959, e-pasts: [email protected]).