Par koku ciršanu Vārvē

Par koku ciršanu Vārvē

2020-01-30, 08.53

Pamatojoties uz 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku nociršanu ārpus meža zemes” 17. punktu tiek rīkota sabiedriskā apspriešana 1 (vienas) egles nociršanai nekustamā īpašumā “Rozītes” (kadastra Nr. 9884 007 0212 ) Vārvē, Vārves pagastā, Ventspils novadā. Rakstiskus priekšlikumus un iebildumus var iesniegt līdz 6. februārim Ventspils novada domē Skolas ielā 4 Ventspilī , LV-3601, vai Vārves pagasta pārvaldē Skolas ielā 1 Ventavā, Vārves pagastā, Ventspils novadā, LV-3623.