Par koku ciršanu Liepenē

Par koku ciršanu Liepenē

2019-11-26, 14.25

Pamatojoties uz 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža zemes” 17. punktu tiek rīkota sabiedriskā apspriešana koku ciršanai, saistībā ar īpašnieka iesniegumu par koka ciršanu nekustamajā īpašumā “Urdziņas” Liepenē Tārgales pag., Ventspils nov. (kad. Nr. 98660070002). Plānots nocirst 1 (vienu) liepu.
Viedokļi par plānoto koku ciršanu ārpus meža zemes iesniedzami līdz 2019. gada 2. decembrim Ventspils novada domē (Skolas ielā 4, Ventspilī) vai Tārgales pagasta pārvaldē („Dzintarkalni”, Tārgales pagasts, Ventspils novads).