Īstenos projektu nelielo etnisko reģionu attīstībai

Īstenos projektu nelielo etnisko reģionu attīstībai

2017-09-12, 05.38

  Ventspils novadā 2017.–2020. gadā tiks īstenots projekts “Nelielo etnisko reģionu kā tūrisma galamērķu attīstība – UNESCO tūrisms”. Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu suitu, līvu un setu kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos tūrisma pakalpojumus, popularizēt attiecīgos reģionus kā tūrisma galamērķus un virzīt līvus tikt iekļautiem UNESCO nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā. Novadā projektā iesaistīti Tārgales un Jūrkalnes pagasti.

PREZENTĀCIJA (PDF)

 PREZENTĀCIJA (SWF)

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas Vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.