Uzsākta Usmas ezera ekspluatācijas noteikumu izstrādes praktiskā daļa

Uzsākta Usmas ezera ekspluatācijas noteikumu izstrādes praktiskā daļa

2021-08-09, 12.11

2021. gada 11. jūnijā noslēgtā līguma ietvaros ar Daugavpils Universitātes aģentūru “Latvijas Hidroekoloģijas institūts” ir uzsākta paraugu ievākšana Usmas ezerā – pētnieciskā kontrolzveja, izmantojot Nordic tipa daudzacu žauntīklus, tika ievākti ūdens paraugi, mikroskopisko aļģu, zooplanktona, zoobentosa un zivju paraugi, kā arī veikta elektrozveja. Paraugi tiek ievākti 20-30 (elektrozvejas) un 40-50 (tīklu) stacijās. Atbilstoši kontrolzvejas rezultātiem, tiks sagatavots zivju krājumu raksturojums, novērtēts zivju sugu sastāvs un relatīvās biomasas, zivju barības bāze, bet saimnieciski nozīmīgajām zivju sugām tiks novērtēts augšanas ātrums un to barošanās paradumi.

Ekspluatācijas noteikumu izstrāde tiek veikta pateicoties Eiropas savienības atbalstam- Interreg V-A Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektam LLI-449 “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (LIVE LAKE).

Projekta kopējās izmaksas ir 981 750 eiro, t.sk. ERAF līdzfinansējums 834 490 eiro.
Ventspils novada pašvaldībai apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir 56 338,62 eiro, no tām ERAF līdzfinansējums 47 887,82 eiro.
Projekta mērķis ir uzlabot ezeru resursu apsaimniekošanu un pārvaldību.
Vairāk par projektu var uzzināt mājaslapā:  https://latlit.eu/supported-projects/?project=21216.

Par sniegto informāciju nav atbildīga Eiropas Savienība. Šis dokuments sagatavots ar Eiropas savienības finansiālu atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Ventspils novada pašvaldība un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.