Turpinās būvniecības darbi Jūrkalnē

Turpinās būvniecības darbi Jūrkalnē

2022-05-10, 11.20

Piekrastes sasniedzamības un pieejamības uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai krasta kāpu aizsargjoslā, kā arī piekrastes dabas mantojuma saglabāšanai, tūrisma attīstībai un drošai piekļuvei atpūtas objektiem tiek īstenots projekts Nr. 21-08-FL04-F043.0205-000001 “Pašvaldības autoceļa pārbūve un sanitārā mezgla uzstādīšana Jūrkalnes pagastā”.

Ir uzstādīts sanitārais mezgls Jūrkalnes dabas un atpūtas parkā “Ugunspļava”, izbūvēts ūdensvada un kanalizācijas tīkls. Jūrkalnes skatu laukumā ir uzstādītas divas rūpnieciski ražotas labierīcības, kā arī veikta ceļa J-31 “Centra pludmale” klātnes sagatavošana seguma izbūvei, bet divkārtu virsmas apstrāde tiks veikta vasarā, kad laikapstākļi būs atbilstoši, lai šo apstrādi varētu veikt, ievērojot tehnoloģiskās prasības.

Projekts tiek īstenots saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitāti “Vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai.”