Turpinās autoceļu pārbūves darbi Užavas pagastā

Turpinās autoceļu pārbūves darbi Užavas pagastā

2022-05-10, 11.10

Baltijas jūras piekrastes sasniedzamības un pieejamības uzlabošanai antropogēnās slodzes mazināšanai krasta kāpu aizsargjoslā tiek īstenots projekts Nr. 21-08-FL04-F043.0205-000002 “Pašvaldības autoceļu pārbūve Užavas pagastā”, kur tiek veikta pašvaldības autoceļa Uz-28 “Lejiņas–pludmale” no 2,32 līdz 3,20 km un pašvaldības autoceļa Uz-35 “Lībciems–Vārnas–pludmale” no 0,00 līdz 0,41 km brauktuves pārbūve Užavas pagastā. Ir veikta ceļa klātnes sagatavošana seguma izbūvei, bet divkārtu virsmas apstrāde tiks veikta vasarā, kad laikapstākļi būs atbilstoši, lai šo apstrādi varētu veikt, ievērojot tehnoloģiskās prasības.

Projekts tiek īstenots saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātē “Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana.”