Izsolē pārdod īpašumu “Sienāži” Ancē

Izsolē pārdod īpašumu “Sienāži” Ancē

2022-05-11, 14.31

2022. gada 1. jūnijā plkst. 13:00 Ventspils novada pašvaldība Skolas ielā 4, Ventspilī, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Sienāži”, kadastra Nr. 98440100209, Ances pagastā, Ventspils novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98440100208, platība 1,58 ha.

Izsoles sākumcena 5600 eiro, nodrošinājums 560 eiro, izsoles solis 100 eiro.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī un šī paziņojuma pielikumā, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2022. gada 31. maijam, iepriekš saskaņojot laiku ar Ances pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 29463773; e-pasts: [email protected].

Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22.

Pieteikumu reģistrācija izsolei līdz 2022. gada 31. maija plkst. 17.00 (Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170).

IZSOLES NOTEIKUMI