Izstrādāts dabas taku ceļvedis

Izstrādāts dabas taku ceļvedis

2019-07-01, 11.04

Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekta LLI-010 “Dabas tūrisms visiem” jeb “UniGreen” ietvaros ir izstrādāts Kurzemes un Ziemeļlietuvas dabas taku ceļvedis, kas apkopo informāciju par vairāk nekā 80 dabas takām. Ceļvedis bez maksas pieejams Kurzemes tūrisma informācijas centros ikvienam aktīvam ceļotājam.

Informācija par dabas takām pieejama arī elektroniski: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/unigreen/dabas-takas/
Dabas taku ceļvedis: https://www.kurzemesregions.lv/sagatavots-dabas-taku-celvedis/

Par publikācijas saturu pilnībā atbild Ventspils novada pašvaldība, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.