Ugāles ūdenssaimniecības attīstības II kārtas aktualitātes (jūnijs)

Ugāles ūdenssaimniecības attīstības II kārtas aktualitātes (jūnijs)

2014-06-30, 10.05
kohezijasfonds Ventspils gerb image004
          IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

  Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ugālē, II kārta”  (Nr.3. DP /5.1.1.0/12/IPIA/  VARAM/ 014) īstenošana. Šobrīd norit Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ugālē, II kārta” projekta īstenošana – tiek paplašināts notekūdeņu savākšanas tīkls. Apvienotais projektēšanas – būvniecības līgums noslēgts ar piegādātāju apvienību SIA „ECC” un SIA „Build up development”, un projekta būvuzraudzību veic SIA “Akorda”.

   Projekta ietvaros Ventspils novada Ugālē paredzēti šādi būvdarbi: – Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Rīgas šosejas, Arāju un Virpes kalna rajonā kopumā ar kopējo garumu 2,9 km; – Skolas ielas kanalizācijas sistēmu tīklu paplašināšana par 1,14 km un pievienošana centrālajam kanalizācijas tīklam; – 3 kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Skolas ielas rajonā, Rīgas šosejas rajonā, Arāju un Virpes kalna rajonā; – Ugāles notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) rekonstrukcija. Projekta kopējās izmaksas – 1 101 151,90 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 731 244,16 EUR. Projekta ietvaros finansē 679 441,21 EUR Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, 40 949,67 EUR ieguldīti no valsts budžeta, savukārt 10 853,28 EUR tiek segti no PSIA „Ugāles nami” līdzekļiem.
Projekta mērķis: – Notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana; – Notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana; – Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana.
Projekta ieguvumi: – Nodrošināta iespēja pieslēgties centralizētajam kanalizācijas tīklam papildus 310 iedzīvotājiem; – Infiltrācijas apjoma samazinājums 5% apjomā, jo tiks slēgta Skolas ielas kanalizācijas sistēma, to pievienojot pie centrālās sistēmas; – Samazināta piesārņojošo vielu noplūde vidē, t.sk. tiks novērstas iespējamās notekūdeņu noplūdes virszemes ūdeņos un līdz ar to tiks nodrošināta virszemes ūdens objektu ūdens kvalitātes uzlabošanās vai nepasliktināšanās.


Sīkākai informācijai:
Vilnis Krauze,
PSIA „Ugāles nami” valdes priekšsēdētājs
Kontaktinformācija: 29126935, 63662247

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA UGĀLĒ, II KĀRTA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR PSIA „UGĀLES NAMI”. PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
Ieguldījums Tavā nākotnē!