Turpinās darbi pie ūdenssaimniecības attīstības projektiem

Turpinās darbi pie ūdenssaimniecības attīstības projektiem

2012-03-30, 07.48

ERAF image004 Ventspils gerb
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Ventspils novada pašvaldībā arī 2012.g. turpinās darbi pie ūdenssaimniecības attīstības projektiem.

 „Ventspils novada Tārgales pagasta Dokupes ciema ūdenssaimniecības attīstība”
(Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/016/001).
Pašreiz notiek darbs pie tehniskā projekta precizēšanas, saskaņošanas, lai marta pēdējā nedēļā vai aprīļa sākumā izsludinātu iepirkumu uz būvdarbiem.
Tehniskā projekta izstrādātājs SIA „FIRMUS DC”.
Projekta  attiecināmās izmaksas 184 202,37 Ls, no kuriem 85% finansē ES un 15 % Ventspils novada pašvaldība.
 
„Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Zlēku pagasta Zlēku ciemā” 
(Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/004/010)
Zlēku pagastā ūdenssaimniecības tehnisko projektu izstrādā SIA „Austrumi”. Tehniskā projekta izstrādes darbi iekavējušies, jo ziemas sniegs un sals traucēja veikt topogrāfiskās uzmērīšanas darbus. Tehnisko projektu plānots pabeigt aprīļa vidū.
Projekta  attiecināmās izmaksas 314046 Ls, no kuriem 85% finansē ES un 15 % Ventspils novada pašvaldība.
 
„Ventspils novada Vārves pagasta Zūru ciema ūdenssaimniecības attīstība”
(Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/017/011).
Tā kā Vārves pagastā jau īstenoti divi ūdenssaimniecības projekti  – Vārves un Ventavas ciemos, tad Zūru ciemā arī plānoti ūdenssaimniecības sakārtošanas darbi.Arī Zūru ciema tehnisko projektu izstrādā SIA „FIRMUS DC”. Tehniskā projekta izstrāde tuvojas noslēgumam.
Projekta  attiecināmās izmaksas 326801, 94 Ls, no kuriem 85% finansē ES un 15 % Ventspils novada pašvaldība.
 
Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Usmas pagasta Usmas ciemā”
(Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/065/014)
Arī Usmas pagasta iedzīvotāji nav aizmirsti. Usmas ciema ūdenssaimniecības tehnisko projektu izstrādā SIA „Inženiertehniskie projekti”. Plānots, ka tehniskais projekts būs gatavs aprīļa mēneša beigās, lai jau šajā vasarā varētu uzsākt būvdarbus.
Projekta kopējās izmaksas plānotas 428710,44 Ls.
 
Ventspils novada Piltenes pilsētas ūdenssaimniecības attīstība, I.kārta”
(Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/076/004).
Piltenes ūdenssaimniecības tehniskā projekta izstrāde ir noslēgusies (izstrādātājs SIA „FIRMA L4”). Tuvāko dienu laikā notiks iepirkuma uz būvdarbiem izsludināšana.
Plānots, ka Piltenē rekonstruēs 3540 m garumā ūdens apgādes tīklus un ūdenstorni.
Projekta kopējās izmaksas plānotas 427813,63 Ls.
 
„Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Vārves pagasta Vārves ciemā II kārta”
(Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/018/012)
Vārves ciema ūdenssaimniecības 2.kārtā turpinās būvdarbi, ar pārtraukumu ziemas mēnešos, jo sals, sniegs un lielās lietavas traucēja SIA „Ostas celtnieks” darbus. Plānots, ka būvdarbi tiks pabeigti maija beigās.
Vārves ciemā  izbūvēs jauns artēzisko urbumu “Vārve-4” ar h-50 m, rekonstruēs artēzisko urbumu “Vārve-3”, artēzisko urbumu “Vārve-1″un “Vārve-2″tamponēs, uzstādīs ūdens sagatavošanas iekārtu, rekonstruēs ūdensapgādes tīklus 1859 m, izbūvēs jaunus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus,  katru 205m garumā.
Vārves ciema teritorija nav nodrošināta ar ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietām. Vienīgā ūdens ņemšanas vieta ir upe Venta, bet stāvo krastu dēļ piebraukšana pie upes ir apgrūtināta. Tāpēc, lai nodrošinātu ugunsdzēsības vajadzībām ūdeni  tika iekļauta aktivitāte – 3 ugunsdzēsības rezervuāru izbūve, kuru tehniskā projekta izstrādes laikā nomainīja pret 4 hidrantu izbūvi, (lai samazinātu būvdarbu izmaksas), kuri tiktu izmantoti ugunsgrēku  dzēšanai, gan arī kā ūdens ņemšanas vietas uguns nelaimes gadījumos.
Kopējās izmaksas 328195,36 Ls, attiecināmās izmaksas 198173,00 Ls, no kuriem 85% finansē ES un 15 % Ventspils novada pašvaldība.
 
 
„Ventspils novada Puzes pagasta Blāzmas ciema ūdenssaimniecības attīstība”
(Vienošanās  Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/014/003, no 10.09.2010.)
Blāzmas ciemā arī turpinās būvdarbi, kurus veic SIA „Ostas celtnieks”. Blāzmas ciemā notiek ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas un izbūves darbi, kanalizācijas tīklu un spiedvada izbūve, kanalizācijas sūkņu stacijas un ūdens attīrīšanas stacijas būve, kā arī notekūdeņu attīrīšanas stacijas būve Stendes upes labajā krastā, ar jaudu 20m3/dnn.
Projekta kopējās izmaksas 533084,19 Ls. ES finansē 85% no attiecināmām izmaksām, tas ir 266550,91 Ls.
 
Visi minētie projekti tiek īstenoti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (85%),
un Ventspils novada pašvaldības (15%) finansējumu.
 
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ.
 
Ventspils novada pašvaldība ir saņēmusi vēstuli ar pozitīvu ziņu, ka apstiprināts projekts „Ventspils novada Tārgales pagasta Tārgales ciema ūdenssaimniecības attīstība”. Projekta ieviešana plānota 22 mēnešus.
 
 Kontaktinformācija:
Ginta Roderte
Projektu vadītāja
Ventspils novada pašvaldība
27870866