Pužiņš atklāj jaunus darbus

Pužiņš atklāj jaunus darbus

2012-12-17, 08.02

   2009.gadā Puzes pamatskola veiksmīgi startēja  Sorosa fonds – Latvija (SFL)  organizētajā projektu konkursā „Pārmaiņu iespēja skolām” ar projektu „Darbīgais pužiņš”, kura laikā tika radīts Amatniecības centrs ar drošu un piemērotu vidi atbilstoši mūsdienu prasībām, kurā dažāda vecuma bērni var apgūt jaunas un nostiprināt esošās zināšanas un prasmes, pārmantot pieredzi no vecākām paaudzēm un apgūt latviskās tradīcijas, saglabājot senās daiļamatniecības iezīmes.

     Pēc projekta ar Ventspils novada pašvaldības atbalstu centra 2.stāva darbība nav apstājusies. Te katru nedēļu tiekas dažāda vecuma cilvēki, lai apgūtu dažādas rokdarbu prasmes. Pagājušajā gadā lielie un mazie interesenti apguva vai nostiprināja pērļošanas, izšūšanas, sausās un slapjās filcēšanas, ziepju liešanas un klūdziņpīšanas iemaņas. Šogad uz centru tiek aicināti visi Puzes iedzīvotāji, kam sirdī tuvi roku darbi gan adītāji, gan klūdziņpinēji, gan audēji, gan filcētāji, gan pērļotāji, gan pavārmākslas pratēji, kā arī citu rokdarbu veicēji. Skolas vecuma bērniem šobrīd tiek mācīta aušana un nākamajā pusgadā apgūsim vai nostiprināsim prasmes gatavot ziepes, liet sveces un mezglot.
    Diemžēl centra 1.stāvā darbošanās pēc projekta ir pieklususi, bet tik ļoti gribas izkustināt puišus, viņu tēvus un citus Puzes pagasta vīriešus. Gribas mācīt celt un būvēt, mācīt veidot mājīgu vidi, mācīt darboties ar aizrautību un prieku un mācīt novērtēt roku darba pievienoto vērtību. Caur praktisko darbību cilvēks krāj prasmes un zināšanas, kas lieti noder visas dzīves garumā. Diemžēl smagais naudas jautājums šo vēlmi pastūma malā, līdz kādu dienu savā e-pastā no SFL saņēmu vēstuli: Sorosa fonds – Latvija turpinot pirms trim gadiem uzsākto iniciatīvu „Pārmaiņu iespēja skolām”, 16.oktobrī izsludina  iniciatīvas otrās kārtas konkursu „Skola kā kopienas attīstības resurss”. Iniciatīva paredz atbalsta sniegšanu mazo skolu pārveidei par daudzfunkcionāliem vietējās kopienas izglītības, kultūras, nodarbinātības un sociālā atbalsta centriem. Tās mērķis ir sekmēt kvalitatīvas formālās izglītības pieejamību, mūžizglītības un mūžmācīšanās iespējas, vienlaikus veicinot iedzīvotāju nodarbinātību, labklājības un labsajūtas pieaugumu un aktīvu pilsonisko līdzdalību.
   Ar lielu Puzes pamatskolas direktores Nellijas Silevičas atbalstu pāris nedēļās tika uzrakstīts jauns projekts „Pužiņš atklāj jaunus darbus”, kura mērķis ir turpināt remontēt un labiekārtot Amatniecības centra nodarbību telpas, vienlaicīgi  mācot praktiskās darba prasmes skolēniem un citiem pagasta iedzīvotājiem.
Konkursam  grupā „Drošs turpinājums” projektus varēja iesniegt tās skolas un pašvaldības, kas piedalījās iniciatīvas pirmajā kārtā un tādi bijām arī mēs. Kopumā šajā grupā tika iesniegti 48 projekti, no kuriem eksperti izvēlējās 30, kuriem būs dota iespēja paplašināt skolas kā daudzfunkcionālu kopienas centru darbību un nostiprināt jau iepriekš veidotos pārmaiņu skolu modeļus. Starp šiem 30 bija ierakstīta arī Puzes pamatskola, iegūtais finansējums 15 000EUR. Līdz ar to projekta laikā tiks veikti sekojoši uzdevumi:
1.Izremontēts un labiekārtots Amatniecības centra 1.stāvs (125m2), lai nodrošinātu 72 Puzes pamatskolas skolēniem iespēju kvalitatīvi apgūt mājturības un tehnoloģiju mācību programmu.
2.Bagātināts ārpusstundu nodarbību klāsts ar praktiskām nodarbībām, lai iegūtu jaunas zināšanas un veidotu dzīvē noderīgas prasmes, izmantojot papildināto materiālo bāzi.
3.Organizēts vienreizējs pieredzes apmaiņas brauciens, kurā gūt ieskatu neredzētajos arodos – kalējs, rotkalis un koktēlnieks, tādejādi turpinot popularizēt senās tradīcijas un pilnveidojot interesi par senlatviešu daiļamatniecību.
4.Nodrošināta iespēja, izremontētās telpas un materiālo bāzi, izmantot visiem pagastā dzīvojošiem interesentiem, pilnveidojot vakarēšanas tradīcijas un radot iespēju apmainīties savstarpējā pieredzē.
Projekts tiks iedalīts četrās aktivitātēs – praktiskās nodarbībās:
1. “Elektrība – strādā droši!” ar elektriķi Igoru Veckāganu. Pasniedzēja vadībā interesenti apgūs elementāras, bet ikdienas dzīvē ļoti noderīgas zināšanas, kā salabot elektroslēdžus, kontaktligzdas, kā droši darboties ar elektrību un kā pievienot apgaismes ķermeņus elektrotīkliem.
2. “Krāsas, špaktele un otas, darbs mums tīri labi sokas!” ar plaša profila speciālistu Jāni Ekšteinu. Pasniedzēja vadībā darbīgie pužiņi apgūs vienkāršas, bet ikdienas dzīvē ļoti noderīgas iemaņas, kā veikt kosmētisko remontu – virsmas attīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana, līdzināšana, krāsošana u.c. darbības.
3. “Labāk trīsreiz nomēri, nekā darbu pārdari!” ar galdnieku Jāni Veģi. Pasniedzēja vadībā būs iespēja apgūt ikdienas dzīvē ļoti noderīgas iemaņas un zināšanas, kā pašu rokām no saplākšņiem un lamināta detaļām pagatavot vienkāršas, bet praktiskas mēbeles. Kā arī apgūt prasmi modernizēt mēbeles, īpašu uzsvaru liekot uz Padomju laikos iegādātajām sērijveida mēbelēm.
4.Praktiskās nodarbības “Mūsu rokās koks par skaistu lietu top!” ar mājturības un tehnoloģiju skolotāju Aivo Kriņģeli. Pasniedzēja vadībā nodarbību apmeklētāji apgūs prasmi darboties ar bērza un oša dēļiem, tos apstrādāt, sastiprināt un gatavot jaunus ēvelsolus. Kā arī iegūt jaunas zināšanas un apgūt praktiskas iemaņas mērogoto modeļu (maketa) gatavošanā.

Līdzdarboties tiks aicināti gan Puzes pamatskolas skolēni, gan viņu vecāki, gan citi pagasta iedzīvotāji, tāpēc, ja radusies interese kaut par vienu no šīm aktivitātēm, sekojiet līdzi informācijai, kas tiks publicēta gan vietējā avīzītē, gan skolas un novada mājas lapā www.puzepsk.lv vai www.ventspilsnovads.lv , gan pie pagasta informatīvajām plāksnēm.

Puzes ļaudis var priecāties, ka atkal kādas telpas iegūs jaunu izskatu, tā radot iespēju interesentiem aktīvi darboties brīvajā laikā un pats svarīgākais, ka tiks dota lieliska iespēja bērniem brīvajā laikā apgūt sabiedriskajai un personīgajai dzīvei nepieciešamās prasmes jeb dzīves prasmes, kā rezultātā interesanti un lietderīgi pavadītais brīvais laiks pasargās viņus no klaiņošanas, sliktiem biedriem un sadzīves normu pārkāpumiem.

Projektu „Pužiņš atklāj jaunus darbus” finansē Atvērtās sabiedrības fondi (Open Societe Foundations) un tā ieviešanu atbalsta Sorosa fonds – Latvija. Plašāka informācija par Sorosa fonda – Latvija atbalsta virzieniem pieejama internetā www.sfl.lv un www.parmainuskolas.lv.

Amatniecības centra vadītāja un projekta  direktore Anda Lejniece