Projektu koordinators- Ventspils novadam

Projektu koordinators- Ventspils novadam

2012-11-05, 09.38

Ventspils novada pašvaldība no 18.10.2010. – 31.12.2012. īsteno Eiropas Savienības fonda finansētu projektu „Projektu koordinators – Ventspils novadam”

(Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/062/071)
 Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma: 1.5. prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana”, 1.5.3. pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana”, 1.5.3.1.aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ietvaros.
18.10.2012. noslēdzies otrais  darba gads projektu koordinatoram – Ventspils novada pašvaldībā.
Evita Roģe ir atbildīga par 8 ieviešanā esošiem ELFLA (Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) līdzfinansētiem projektiem, tikko ir noslēgusies 1 KPFI (Klimata pārmaiņu finanšu instruments)  līdzfinansēta projekta ieviešana – tiek izstrādāta gala atskaite, kā arī ieviešanā ir 1 ESF (Eiropas Sociālais fonds) līdzfinansēts projekts.
Izstrādes procesā  ir 1 ERAF (Eiropas reģionālās attīstības fonds)  līdzfinansēts projekts – darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.prioritātes “Policentriska attīstība” projekts „Ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošana un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Ventspils novada Piltenē”.
Pēdējā gada laikā ieviešana noslēgusies  12 ELFLA (Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) līdzfinansētiem projektiem, 1 KKF  (Kultūrkapitāla fonds)  projektam.
Kopā ar Kurzemes reģionu notiek darbs pie šādu projektu izstrādes:
Riverways – Ūdens tūrisma attīstība (laivu piestātnes, upju attīrīšana) – ESTLAT (Igaunijas – Latvijas pārrobežu programma) programma;
Piekrastes zonu tūrisma infrastruktūras sakārtošana (norādes, stāvlaukumi, ceļi) – ESTLAT programma.
100 % Eiropas Sociālā fonda finansējums
Projekta kontaktpersona
Ginta Roderte
27870866