Projektu koordinators- novadam

Projektu koordinators- novadam

2012-12-17, 15.26

    Ventspils novada pašvaldība no 18.10.2010. – 31.12.2012. īsteno Eiropas Savienības fonda finansētu projektu „Projektu koordinators – Ventspils novadam” (Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/062/071)

 Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5. prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3. pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana”, 1.5.3.1.aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ietvaros.
Projekta pieteikumā izvirzītais mērķis:
„Paaugstināt Ventspils novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstoša projekta koordinatora piesaisti” īstenošanas rezultātā ir sasniegts, jo  24 mēnešu laikā ir piesaistīts papildus finansējums Ventspils novada pašvaldības infrastruktūras sakārtošanā un citām aktivitātēm  4 159 292.63 Ls apmērā.
Projekta koordinators pēc projekta īstenošanas beigām turpina darba tiesiskās attiecības ar Ventspils novada pašvaldību vēl vienu gadu un plānots, ka līgumu pagarinās uz nenoteiktu laiku, strādājot pilnu slodzi, tas ir 40 stundas nedēļā. Turpmāk projekta koordinatora atalgojums un darba vietas uzturēšanas izdevumi tiks segti no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 100 % Eiropas Sociālā fonda finansējums
Projekta kontaktpersona
Ginta Roderte
27870866