Par grants ceļu pārbūvi novadā

Par grants ceļu pārbūvi novadā

2016-12-14, 12.50

    Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu bez cietā seguma būvniecība vai pārbūve, izņemot valsts ceļu un Transeiropas transporta tīkla (TEN-T) savienojumu būvniecība vai pārbūve.

   Objekta būvniecība vai pārbūve notiek saskaņā ar apstiprinātiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un tajos noteiktajām prioritātēm, tostarp rīcības un investīciju plāniem atbilstoši teritorijas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un rīcības plānam, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi uzlabojot arī iedzīvotāju dzīves vidi.
   Atbalsta intensitāte ir 90% no projekta attiecināmajiem izdevumiem. Ventspils novada pašvaldībai maksimāli pieejamais publiskais finansējums ir 2 660  000,00 EUR. Pašvaldības finansējums sastāda 10% no attiecināmajiem izdevumiem jeb 295 555,56 EUR.
Ances pagastā:
Projekts „”Pašvaldības autoceļa A-30 “Jaundobēji – Rinda” pārbūve Ances pagastā, Ventspils novadā”(16-08-A00702-000018). Notiek Ceļa „A-30  Jaundobēji- Rinda” pārbūve.
Darbus veic SIA „Venta-1”- 299 957,17 eiro (t.sk.PVN);
Būvuzraudzību veic SIA „BaltLine Globe” –  8 046,50 eiro (t.sk. PVN).
Īstenošanas periods 02.09.2016.-07.07.2017.
Piltenes lauku teritorijā:
Projekts „Pašvaldības autoceļu pārbūve Piltenes pagastā, Ventspils novadā” – līdz svētkiem tiks iesniegts  projekts LAD finansējuma saņemšanai.
Ceļa P-01 “Lodes-Gaiļkalna kapi” – pārbūve – 2.337 km;
Ceļa P-10 “Zūru pagr.-Ūdrandes darbn.-Baloži” – pārbūve – 0.736 km;
Ceļa P-04 “Gaiļkalnu kapi-Vecmuižciems” – pārbūve -1.64 km;
Ceļa P-03 “Gārzde-Ūdrandes darbnīcas” – pārbūve -2.209 km;
Būvdarbus veiks SIA „Ostas celtnieks” – 207 006,26 eiro (t.sk.PVN);
Būvuzraudzību veiks SIA „BaltLine Globe” – 22506,00 eiro (t.sk.PVN).
Īstenošanas periods 01.02.2017.-29.09.2017.
SIA „Austrumi” veic būvprojekta izstrādi:
Jūrkalnes pagastā :
Ceļš „J-07 Dauģi” – par 4695,41 eiro (t.sk.PVN);
Zlēku pagastā:
Ceļš „Zl-32 Ēčkalni”  – par 1444,74  eiro (t.sk.PVN);
Ceļš „Zl-02 Ventmala”- par 5056,59 eiro (t.sk.PVN).
Ugāles pagastā:
Ceļš „Ug-56 Ēnas –Sedliņi” –par 6501,33 eiro (t.sk.PVN);
Popes pagastā:
Ceļš  „Po-04 Jaunvalki”  – par 2528,90 eiro (t.sk.PVN);
Ceļš „Po- 18 Krojvalks- Mazbānītis” – 2167,11 eiro (t.sk.PVN);
Usmas pagastā:
Ceļš „Us-01 Stacija – Stikli” – par 9029,02 eiro (t.sk.PVN);
SIA „ETNA projekti” veic būvprojekta izstrādi:
Užavas pagastā:
Ceļš Uz-30 „Alekši – Silkrogs”- par 4840,00 eiro (t.sk.PVN);
Tārgales pagastā:
Ceļa „T-3 Laimiņas – Kamārce”-  par 8712,00 eiro (t. sk. PVN);
Vārves pagastā:
Ceļa „Va-7 Pasiekstes ceļš” – par 7834,75 eiro (t. sk. PVN).
SIA „JOE” veic būvprojekta izstrādi:
Ziru pagastā:
Ceļš Zi-04 „Saulītes–Sises ciems” un Ceļš Zi-03 „Vētras–Mazpūšļi-Blende” – par 5728,14 eiro (t.sk. PVN).
Puzes pagastā:
Ceļš „Pu-01 Lodnieki-Ūzdari” un Ceļš „Pu-02 Ķeņģu tilts”- par 9583,20 eiro (t. sk. PVN).
 Projekta vadītāja Kristīne Strika, tālr. 25633900.