Ekspluatācijā nodoti grants ceļi Piltenes pagastā

Ekspluatācijā nodoti grants ceļi Piltenes pagastā

2017-10-16, 05.46
   Ventspils novadā turpinās pašvaldības grants ceļu pārbūve, un četri grants ceļi Piltenes pagastā – ceļš P-01 “Lodes-Gaiļkalna kapi”, P-10 “Zūru pagrieziens-Ūdrandes darbnīcas-Baloži”, P-04 “Gaiļkalnu kapi-Vecmuižciems”, P-03 “Gārzde-Ūdrandes darbnīcas” – ir nodoti ekspluatācijā.
IMG 7659
IMG 7675
 IMG 8027

  Būvatļaujas šo ceļu pārbūvei tika saņemtas 2017. gada 13. martā, bet akts par objekta nodošanu ekspluatācijā parakstīts 4. oktobrī. Ceļu posmu kopējais garums ir 6,9 km.
Projekta
Nr.16-08-A00702-000026 “Pašvaldības autoceļu pārbūve Piltenes pagastā, Ventspils novadā” ietvaros atjaunots ceļa posmu segums, nomainītas caurtekas, vietām tīrīti grāvji un uzstādītas jaunas ceļa zīmes. Kopējais objektu finansējums ir 236 876,68 eiro, no tiem publiskais finansējums – 193 213,77 eiro, bet pārējā summa ir pašvaldības finansējums.

Šobrīd notiek būvniecības darbi Popē, Ugālē, Usmā un Zlēkās. Tiks slēgti līgumi būvdarbu uzsākšanai Tārgalē, Vārvē, Užavā, Zirās un Puzē. Objektu pārbūve notiek saskaņā ar Latvijas Lauku attīstības programmas no 2014. līdz 2020. gadam pasākumu “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apveidos” un apstiprinātajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un tajos noteiktajām prioritātēm, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi uzlabojot arī iedzīvotāju dzīves vidi.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm