Popē veikti ieguldījumi infrastruktūras attīstībai

2018-09-26, 12.08
NAP ES Reg.fondsX

   Projekts “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Ventspils novada Popes pagastā”,  Nr. 3.3.1.0/17/I/031. Autoceļam Po-40 “Meždārzi” 187 m garumā nomainīts segums – asfalts, ierīkota caurteka un  5 apgaismojuma stabi. Autoceļā Po-23 “Kalnmeža ceļš” – izbūvēts apgaismojums ar 6 apgaismes stabiem.

  IMG 3841

   Projekta mērķis:  “Palielināt privāto investīciju apjomu, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgas infrastruktūras, pašvaldības autoceļa Po-40 “Meždārzi” pārbūvei, apgaismojuma izbūvei  un Po-23 “Kalnmeža ceļš” apgaismojuma izbūvei Popes pagastā, atbilstoši Ventspils novada  pašvaldības Attīstības programmas investīciju plānam un balstoties uz mazo (sīko) un vidējo komersantu bez valsts vai pašvaldību kapitāla daļas, kā arī zemnieku saimniecību vajadzībām”.
   10.08.2017. tika noslēgts līgums Nr. IE/2017/079  ar SIA “Ceļu, tiltu būvnieks”, par projektēšanu, būvdarbiem un autoruzraudzību Popes pagasta autoceļiem Po-40 “Meždārzi” pārbūvi un apgaismojuma izbūvi un ceļa Po-23 “Kalnmeža ceļš” apgaismojuma izbūvi. Projektēšana tika pabeigta 11.10.2017. Būvuzraudzību objektā veica  SIA “BaltLine Globe”. 18.09.2018. Ventspils novada pašvaldības būvvalde pieņēma ekspluatācijā minēto objektu.
   Projekta kopējās izmaksas: 121 497,49 eiro, t.s.k. ERAF finansējums 99 599,97 eiro un valsts budžeta dotācija pašvaldībām 4 394,12 eiro un Ventspils novada pašvaldības finansējums 17 503,40 eiro.