Izsludina konkursu Zivsaimniecības fondā

Izsludina konkursu Zivsaimniecības fondā

2019-01-23, 08.07

Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 43.02. “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs: 43.02.1. “Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas akvakultūras produktu piegādes posmos” un 43.02.2. “Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs”.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2019. gada 22. februāra līdz 2019. gada 22. martam
Sludinājuma kopsumma: 300 000,00 EUR

Projektu darbības teritorija: Dundagas novada Kolkas pagasts, Ventspils novada Jūrkalnes, Tārgales, Užavas, Vārves pagasti un Ventspils pilsēta.

Projektu  īstenošanas termiņš: Infrastruktūras (būvniecības) projektiem – 2 gadi, pārējiem projektiem – 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Rīcība

EJZF1:   Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, dažādošana un   sezonalitātes mazināšana

Mērķis:   Veicināt piekrastes uzņēmumu attīstību un paaugstināt to konkurētspēju

Apbalsta apmērs

300 000,00   EUR

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.605 6.punktā   minētā darbība

  1. Pievienotās vērtības veidošanai un inovācijas   veicināšanai visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes ķēdes posmos;
  2. Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu   radīšanas veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras   ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt VRG   teritorijas piekrastes pagastos strādājošos uzņēmumus, sniedzot atbalstu   esošās saimnieciskās darbības uzlabošanai – tai skaitā ražošanas procesa   uzlabošanai, tirdzniecības veicināšanai, kā arī jaunu zvejnieku un zivju   produkcijas ražotāju darbības uzsākšanai. Piemēram: atbalstu var saņemt   zvejas inventāra uzglabāšanas un/vai tā remonta telpu nodrošināšanai, zivju   atvēsināšanai un uzglabāšanai, pirmapstrādes izveidošanai, specializētā   transporta iegādei.

Atbalsts paredzēts arī saimnieciskās   darbības dažādošanai jūras ekonomikas nozarēs (jūras transports, zivju   produkcijas tirdzniecība, piekrastes tūrisms un citas ar jūru un piekrasti   saistītas darbības), it sevišķi zvejniecības un tūrisma nozares sezonalitātes   ietekmes mazināšanai. Atbalstu var saņemt uzņēmējdarbības projekti, kas   veicina piekrastes ekonomisko izaugsmi un rada pozitīvu ietekmi jaunu darba   vietu izveidei piekrastes teritorijā. Papildus atbalsts projektiem, kas   paredz inovatīvu produktu vai pakalpojumu radīšanu.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa   vienam projektam

50 000   EUR,

100 000   EUR – infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no   projekta attiecināmo izmaksu summas

Maksimālā   atbalsta intensitāte

30%, 50%, 70% – inovatīvam projektam, 80% – kopprojektam un ar piekrastes   zveju saistītam projektam

Projekta vērtēšanas kritēriji :
Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam var iepazīties biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” birojā Dundagā Pils iela 14 (Dundagas pils otrā stāvā, pils administrācijas telpās) vai Ventspilī Skolas iela 4 (Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļā).
Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājas lapā: www.ziemelkurzeme.lv un Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.
Projekta iesniegumus jāiesniedz elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
Kontaktpersonas:
1. Koordinatore Gunta Abaja – tel. 29172814, [email protected],
2. Konsultante Evita Roģe – tel. 29295234, [email protected]