Ekspluatācijā pieņemti grants ceļi

Ekspluatācijā pieņemti grants ceļi

2018-09-10, 08.06

NAP ELFLA

   Ventspils novadā turpinās pašvaldības grants ceļu pārbūve, ekspluatācijā ir nodoti grants ceļu posmi Popes pagastā Po-04 “Jaunvalki” un Po-18 “Krojvalks–Mazbānītis”. Būvatļaujas šo ceļu pārbūvei tika saņemtas 2017. gada 18. septembrī, bet akti par objektu nodošanu ekspluatācijā parakstīti šāgada 31.augustā. Puzes pagastā tie ir ceļa posmi Pu-01 “Lodnieki–Ūzdari” un Pu-02 “Ķeņģu tilts”, kā arī Tārgales pagastā grants ceļš T-3 “Laimiņa–Kamārce”. Būvatļaujas šo ceļu pārbūvei saņemtas 2018. gada 23. aprīlī, bet akti par objektu nodošanu ekspluatācijā parakstīti šāgada 31. augustā.

  Puze 11
  Puze 22
  Targale 11

   Projekta Nr.17-08-A00702-000080 “Pašvaldības autoceļu pārbūve Popes pagastā, Ventspils novadā” gaitā atjaunots ceļu posmu segums 1,88 km garumā, nomainītas esošās caurtekas, tīrīti un padziļināti esošie grāvji un uzstādītas jaunas ceļazīmes. Kopējais projekta finansējums ir 184 185,28 eiro, no tiem publiskais finansējums – 159 278,84 eiro. 
   Projekta Nr.17-08-A00702-000109 “Pašvaldības autoceļu pārbūve Puzes pagastā, Ventspils novadā” gaitā atjaunots ceļu posmu segums 2,23 km garumā, nomainītas esošās caurtekas, tīrīti esošie un izrakti jauni grāvji, nomainītas tilta margas un uzstādītas jaunas ceļazīmes. Kopējais projekta finansējums ir 369 374,29 eiro, no tiem publiskais finansējums – 291 694,88 eiro.
   Projekta Nr.17-08-A00702-000108 “Pašvaldības autoceļa T-3 “Laimiņas-Kamārce” pārbūve Tārgales pagastā, Ventspils novadā” gaitā atjaunots ceļu posmu segums 2,38 km garumā, tīrītas un nomainītas esošās caurtekas, tīrīti esošie grāvji, nomainītas tilta margas un uzstādītas jaunas ceļazīmes. Kopējais projekta finansējums ir 249 361,54 eiro, no tiem publiskais finansējums – 217 654,47 eiro, bet pārējā summa ir pašvaldības finansējums.
   Šobrīd vēl notiek būvniecības darbi Zirās, Užavā, Vārvē un Zlēkās. Objektu pārbūve notiek saskaņā ar Latvijas Lauku attīstības programmas no 2014. līdz 2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un apstiprinātajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un tajos noteiktajām prioritātēm, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi uzlabojot arī iedzīvotāju dzīves vidi.
   Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Targale 22