Ekspluatācijā nodots grants ceļš Usmas pagastā

2018-06-07, 07.57
NAP ELFLA

   Ventspils novadā turpinās pašvaldības grants ceļu pārbūve, ekspluatācijā ir nodots grants ceļa posms Usmas pagastā Us-01 “Stacija–Stikli”. Būvatļauja ceļa pārbūvei saņemta 2017. gada 18. septembrī, bet akts par objekta nodošanu ekspluatācijā parakstīts šāgada 1. jūnijā. Pārbūvētā ceļa posma garums ir 3,38 km.

  IMG-20180508-WA0013
  IMG-20180508-WA0014

   Projekta Nr.17-08-A00702-000078 “Pašvaldības autoceļa Us-01 “Stacija-Stikli” pārbūve Usmas pagastā, Ventspils novadā” gaitā atjaunots ceļa posmu segums, nomainītas esošās un izbūvētas jaunas caurtekas, tīrīti grāvji un uzstādītas jaunas ceļa zīmes. Kopējais objekta finansējums ir 306 078,48 eiro, no tiem publiskais finansējums – 267 344,51 eiro, pārējā summa ir pašvaldības finansējums. 
   Būvniecības darbi notiek Popē, Ugālē, Zlēkās un Tārgalē, bet būvdarbi uzsākti, Vārvē, Užavā, Zirās un Puzē. Objektu pārbūve notiek saskaņā ar Latvijas Lauku attīstības programmas no 2014. līdz 2020. gadam pasākumu “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apveidos”, apstiprinātajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un tajos noteiktajām prioritātēm, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi uzlabojot arī iedzīvotāju dzīves vidi.
   Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

IMG-20180515-WA0002