Ekspluatācijā nodots grants ceļš Ugāles pagastā

2018-10-16, 08.19

   Ventspils novadā turpinās pašvaldības grants ceļu pārbūve, ekspluatācijā ir nodots grants ceļs Ugāles pagastā Ug-56 “Ēnas–Sedliņi”. Būvatļauja šī ceļa pārbūvei tika saņemta 2017. gada 28. septembrī, bet akts par objektu nodošanu ekspluatācijā parakstīts šā gada 28. septembrī.

IMG-20180822-WA0001
IMG 20180626 105958

   Projekta Nr. 17-08-A00702-000079 “Pašvaldības autoceļa Ug-56 “Ēnas–Sedliņi” pārbūve Ugāles pagastā, Ventspils novadā”, gaitā atjaunots ceļa posma segums 2,07 km garumā, nomainītas un iztīrītas esošās caurtekas un uzstādītas jaunas ceļazīmes. Kopējais projekta finansējums ir 186 103,85 eiro, no tiem publiskais finansējums – 167 493,46 eiro, bet 18 610,39 eiro – pašvaldības finansējums. 
   Pašlaik būvniecības darbi notiek Zirās, Užavā, Vārvē, bet diviem ceļiem Zlēku pagastā tiek gatavoti dokumenti nodošanai ekspluatācijā. Objektu pārbūve notiek saskaņā ar Latvijas Lauku attīstības programmas no 2014. līdz 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” gaitā un apstiprinātajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un tajos noteiktajām prioritātēm, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi uzlabojot arī iedzīvotāju dzīves vidi.
   Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:  http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.